کتاب بارش تئوری، اندازه‌ گیری و توزیع

بارش نقش بسیار مهمی در سیستم اقلیم ایفا می کند. اهمیت بارش، درست به اندازه‌ی دما است. این کتاب به ارزیابی جامع فرآیندهای دخیل در شکل‌گیری ابر، باران، برف و تگرگ می‌پردازد. همچنین نشان می‌دهد که بارش چگونه اندازه‌گیری می‌شود و این اندازه‌گیری‌ها چه اطلاعاتی را پیرامون توزیع بارش در کل دنیا در اختیار ما قرار می‌دهند.