GIS

سرفصل های دوره GIS در برق و گاز

سرفصل‌های دوره آموزشی GIS در برق و گاز

شرکت های خدماتی: پیاده سازی تجاری

 • سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و شرکت های خدماتی
 • پیکربندی GIS سازمانی و در شرکتهای خدماتی
 • گردش کاری و مدل فرایندی
 • مدل داده های مکانی در شرکت های خدماتی
 • پایگاه داده مکانی شرکت های خدماتی
 • نمایش اطلاعات مکانی و خروجی های سیستم
 • یکپارچگی ساختار
 • سیستم فیزیکی
 • پیاده سازی GIS سازمانی به منظور یکپارچه سازی فعالیت ها
 • بررسی مطالعات موردی در جهان
 • انجام پروژه های کاربردی

مدیریت چرخه کاری در شرکت‌های خدماتی: برنامه‌ریزی، طراحی و مهندسی به کمک GIS

 • سیستم مستعد خطا
 • کاربردهای GIS در برنامه ریزی، طراحی و مهندسی
 • پیش بینی بار
 • برنامه ریزی
 • GIS ابزاری برای برنامه ریزی بلند مدت
 • مدیریت دارایی با GIS
 • GIS و امور مهندسی در شرکت های خدماتی
 • نقشه برداری و اخذ مجوزهای لازم
 • GIS و طراحی
 • GIS و امور مربوط به احداث
 • مستندسازی و به روزرسانی اطلاعات با GIS
 • مزایای مدیریت چرخه کاری با GIS

تولید برق: یافتن مکان مناسب جهت ایجاد نیروگاه

 • GIS ابزاری مناسب برای مکان یابی
 • ارزیابی کیفیت زمین با با GIS
 • در نظر گرفتن عوامل محیطی با با GIS
 • مکانیابی نیروگاه ها با در نظر گرفتن شرایط اختصاصی
 • کاربرد GIS در بهره‌برداری از نیروگاه

شبکه انتقال برق :ساده سازی تصمیم گیری به کمک GIS

 • ابعاد مختلف شبکه انتقال با GIS
 • مدیریت زمین با GIS
 • دسترسی به مسیر خطوط انتقال
 • نقش GIS در احداث خطوط انتقال جدید
 • ارزیابی پدیده انباشتگی در شبکه انتقال
 • مدیریت دارایی در شبکه انتقال با GIS
 • کنترل پوشش گیاهی با GIS
 • گزارش دهی به سازمان های نظارتی با GIS
 • ارزیابی پارامتر های طبیعی با GIS
 • مکانیابی پست های انتقال با GIS
 • حفاظت از سیستم با GIS
 • مدیریت شبکه با GIS

توزیع برق: افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها

 • پیاده سازی سیستم GIS در شبکه های توزیع برق
 • اتصال مشترکین به شبکه توزیع برق با GIS
 • مدیریت شبکه توزیع برق هوایی با GIS
 • مدیریت شبکه توزیع برق زمینی با GIS
 • کاربرد GIS در بهره برداری و نگهداری و تعمیرات
 • مدیریت پوشش گیاهی در شرکت‌های توزیع برق با GIS
 • قبل از حفاری تماس بگیرید
 • فرایند مدیریت روشنایی معابر با GIS
 • نقش سیستم GIS سازمانی در ارتقاء جایگاه شرکت‌های توزیع

بهره برداری از سیستم های الکتریکی :اقدام موثر در مواجهه با خاموشی ها

 • هنوز خاموشی برقرار است
 • علت حادثه مشخص می شود
 • GIS و بهره برداری از شبکه های توزیع برق
 • مدیریت خاموشی با استفاده با از GIS
 • فرآیندهای مدیریت خاموشی با GIS
 • نقش GIS در بازیابی شبکه

شبکه انتقال گاز: مدیریت دارایی، حداقل سازی میزان ریسک

 • ورود دولت به ماجرا
 • مدیریت اطلاعات
 • کاستی‌های نقشه‌های شیت بندی
 • کاربردهای gis در شبکه انتقال گاز
 • سیستم‌های اندازه‌گیری خطی
 • تحلیل توصیفی و مکانی اطلاعات مربوط به خطوط لوله گاز
 • شناسایی کردن عوامل تهدید کننده و گزارش آنها
 • مدیریت کاهش میزان ریسک
 • مدیریت دارایی های
 • GIS ابزاری برای مدیریت شبکه انتقال گاز

شبکه توزیع گاز: پشتیبانی از تامین گاز مشترکین

 • مقایسه وضعیت شرکت در صورت وجود سیستم GIS
 • GIS و سیستم توزیع گاز
 • خسارت شخص ثالث و سیستم حفاری ایمن
 • ارزیابی شرایط با GIS
 • تعویض لوله های گاز به کمک GIS
 • سیستم حفاظت کاتدی
 • بهره برداری و نگهداری به کمک GIS
 • رهگیری شبکه و خدمات مشترکین به کمک GIS
 • ثبت موقعیت مکانی مکانی نشتی ها و رهگیری آنها به کمک GIS
 • متقاضیان جدید

خدمات مشترکین در شرکتهای خدماتی: ارائه خدمات بهتر به کمک GIS

 • وضعیت ناامید کننده
 • اثرات دراز مدت
 • حالت خوشبینانه
 • مزایای GIS
 • خدمات مشترکین
 • قرائت وسایل اندازه گیری و صدور قبض
 • مدیریت درخواستهای مشترکین
 • مرکز پاسخگویی
 • وصول مطالبات
 • حراست از منافع
 • بازاریابی
 • مدیریت مصرف

تدارکات و حمل و نقل: بیشترین بهره وری از ناوگان ترابری

 • تصورات نادرست
 • زنجیره‌ای از اشکالات
 • راهکارهای مبتنی بر GIS
 • کاربردهای GIS در فرآیندهای تدارکات و حمل و نقل
 • مدیریت مصالح با GIS
 • انبارگردانی با GIS
 • انبارداری با GIS
 • مدیریتی وسایل نقلیه با GIS
 • تست تجهیزات با GIS
 • مدیریت خدمات عمومی با GIS
 • مجوزها و موافقتنامه ها
 • GIS راه را نشان می‌دهد

حسابداری تاسیسات: صرفه جویی در هزینه ها

 • GIS می‌تواند مانع از چنین وضعیتی هایی شود
 • ارائه ترازنامه های مالی دقیق به کمک GIS
 • گزارش‌دهی اموال به کمک GIS
 • پرداخت مالیات
 • استفاده مشترک تأسیسات با سایر سازمان‌ها
 • روشنایی معابر با GIS
 • مدیریت املاک و زمین ها با GIS
 • تاثیرات زیست محیطی با GIS
 • مسائل امنیتی با GIS
 • مدیریت دارایی و تجهیزات
 • مخابرات در شرکتهای خدماتی
 • منابع انسانی با GIS
 • ایمنی و سلامتی
 • روابط عمومی با GIS
 • محاسبه تعرفه‌ها با GIS
 • نمای عمومی کارکرد
 • GIS ارائه کننده خدمات اشتراکی

GIS: پیاده سازی یک نمونه جامعه سازمانی

 • در نظر گرفتن برنامه استراتژیک سازمان
 • اهداف تعریف پروژه GIS سازمانی
 • پارامترهای هزینه‌ای
 • الزامات سیستم GIS سازمانی
 • پیاده‌سازی GIS سازمانی
 • طراحی مدل داده مکانی
 • پیاده‌سازی هسته اصلی نرم افزار،
 • پیکربندی، طراحی و پیاده سازی برنامه های کاربردی و یکپارچه سازی
 • انتقال اطلاعات موجود به سیستم جدید
 • ارزیابی تاثیر GIS بر فرایندهای کلیدی سازمان
 • گزارش توجیه اقتصادی اجرای پروژه GIS سازمانی

خلاصه سرفصل دوره کاربرد GIS در صنعت نفت، گاز و برق

 • استانداردها و دستورالعمل های تهیه و
 • ترسیم نقشه بیلت
 • مسیر یابی
 • طراحی مکانیکال
 • برآورد هزینه
 • مدیریت سوانح و رفع خسارات
 • مدیریت تحصیل اراضی
 • تعیین و مدیریت نقاط دارای ریسک بالا
 • تحلیل و مسیریابی خرابی ها در شبکه انتقال
 • مسیریابی جهت نصب دکلهای جدید
 • مدیریت و نگهداری شبکه انتقال موجود
 • دسترسی به اطلاعات هریک از اجزای شبکه انتقال
 • کنترل و نظارت بر طرح های توسعه
 • استانداردها و دستورالعمل های تهیه و ترسیم نقشه ازبیلت
 • مرور اجمالی بر نرم افزارهای autocad map و arcgis
 • استاندارد ها و دستورالعمل های تهیه و
 • ترسیم نقشه بیلت در نرم افزار autocad map
 • استاندارد ها و دستورالعمل های تهیه و ترسیم نقشه بیلت در نرم افزار arcgis
 • استاندارد ها و دستورالعمل های تهیه و ترسیم نقشه ازبیلت در نرم افزار autocad map
 • استاندارد ها و دستورالعمل های تهیه و ترسیم نقشه ازبیلت در نرم افزار arcgis