یادگیری یک سفر مادام العمر است

advanced divider

تغییر ثابت است. مهارت های خود را به روز نگه دارید.

جی ای اس

کارگاه های رایگان

جی ای اس

دوره های GIS

315
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
364
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
531
۸۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
621
۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
435
۶۰۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش GIS در هیدرولوژی،مهندسی و مدیریت منابع آب

۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
757
۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
722
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنجش از دور

دوره های RS

851
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
422
۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0
۶۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه نویسی پایتون

دوره های برنامه نویسی

335
۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تحلیل داده های مکانی

دوره های آمار فضایی

262
۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مقاله نویسی ISI

دوره های علمی پژوهشی

518
۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
465
۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش فن ترجمه زبان انگلیسی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
351
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
754
۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان