کتاب جغرافیای محاسباتی
کتاب جغرافیای محاسباتی

عنوان کتاب

جغرافیای محاسباتی

 • نویسنده : سعید جوی زاده | ساره حدادی
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : جغرافیای محاسباتی
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

سپاس، خداوند بزرگ که توفیق نگارش کتاب جغرافیای محاسباتی را نصیب ما گرداند. این کتاب به عنوان منبع جامع و کاملی برای فراگیری مباحث آماری هم به دیدگاه مکانی و هم غیر مکانی است. بخش اول این کتاب شامل هفت فصل و بخش دوم کتاب شامل سه فصل است. فصل اول کتاب به کلیاتی در رابطه با جغرافیا و اهداف آن و ضرورت به کارگیری ریاضی و آمار در جغرافیا پرداخته شده است. در پایان این فصل به تفاوت آمار کلاسیک و فضایی اشاره شده است. در فصل دوم به مدل­های داده­های مکانی و توصیفی (غیر مکانی) اشاره و سپس در فصل سوم به نمونه برداری­های متداول غیر مکانی و مکانی اشاره شده است. در فصل چهارم به طبقه­بندی داده­ها غیر مکانی و یکی از روش­های مهم طبقه­بندی مکانی یعنی درونیابی پرداخته شده است. در فصل پنجم به توصیف داده­ها به کمک شاخص­های آماری با توجه به غیر مکان و مکان پرداخته شده است. فصل هفتم به موضوع همبستگی و رگرسیون در موضوعات غیر مکانی و خودهمبستگی و رگرسیون موزون جغرافیایی در مکان پرداخته است.  دانلود آموزش جغرافیای محاسباتی

در بخش دوم کتاب جغرافیای محاسباتی جوی زاده چند گام برای رسیدن به اهداف جغرافیا دنبال می­شود. از مهمترین تعریفی که از علم جغرافیا می­شود، جغرافیا علم پراکندگی است و لازم است راهکارهای مناسب صورت گیرد که پراکندگی­ها تحلیل شوند. بنا به اهمیت نمونه­برداری و لحاظ کردن تعداد نمونۀ مناسب فصل هشتم راجع به راهکارهای جستجو در تخمینگرهای زمین آمار بحث می­کند. فصل نهم و دهم به ترتیب به شناسایی الگو و خوشه پرداخته است.

برای درک بهتر هر فصل خلاصه مربوط به آن فصل و منابعی برای مطالعه بیشتر آورده شده است. کتاب جغرافیای محاسباتی جوی زاده به جامعه علمی مخصوصاً پژوهشگران، اساتید، دانشجویان به ویژه رشته­های علوم زمین تقدیم می­شود.

خیلی خوشحال می­شویم که ما را از انتقاد­ها و نظرات راهگشای خود مطلع سازید. پیشنهادات خود را می­توانید با شماره 09382252774 و پست الکترونیکی sjavizadeh @ yahoo.com ارسال نمایید و یا با ما در میان بگذارید.

سرفصل های کتاب جغرافیای محاسباتی

فصل اول

 • تعاریفی از جغرافیا
 • اهداف جغرافیا
 • روش کار جغرافیا
 • جمع ­آوری داده­ ها
 • پردازش داده­ ها
 • تصمیم ­گیری یا رسیدن به نتایج تازه
 • نقش آمار و ریاضی در جغرافیا
 • جغرافیا در آمار کلاسیک و آمار فضایی

فصل دوم

 • مقدمه.
 • تفاوت داده و اطلاعات
 • الف) فرم داده ­های غیر مکانی (توصیفی)
 • جداول توصیفی
 • ساختارهای داده­ های غیر مکانی (توصیفی)
 • ب) فرم داده ­های مکانی
 • مدل­های برداری
 • ساختار مدل رستری
 • پیچیدگی­ های جهان واقعی و مدلسازی

فصل سوم

 • الف) رایج ترین روش­های نمونه­ برداری غیر مکانی
 • نمونه­ برداری تصادفی
 • نمونه­ برداری سیستماتیک
 • نمونه­ برداری طبقه­ بندی شده
 • نمونه ­برداری خوشه اي
 • ب) رایجترین روش ­های نمونه ­برداری مکانی
 • نمونه ­برداری تصادفی در مکان
 • نمونه ­برداری سیستماتیک در مکان
 • نمونه­ برداری طبقه ­بندی منظم و غیر مستقیم در مکان
 • روش ­هایی از نمونه ­برداری مکانی در دو بعدی
 • نمونه­ برداری سیستماتیک
 • روش مربع لاتین
 • روش فازی کی مینز
 • روش چاردرخت

فصل چهارم

 • مقدمه
 • الف) طبقه ­بندی داده ­ها با روش آماری (غیر مکانی)
 • مفهوم فراوانی (مطلق) و روش تنظیم جدول فراوانی
 • فراوانی نسبی
 • فراوانی تجمعی
 • طبقه­ بندی دو متغیر
 • ب) طبقه­ بندی مکانی
 • مفهوم درونيابي
 • روش­ هاي درونيابي
 • روش­ های ترسیمی
 • روش­ هاي جبري (يا قطعي)
 • روش درونيابي چندجمله ­اي (يا تابع روند)
 • روش درونيابي اسپلاين
 • روش درونيابي معکوس فاصله وزني
 • روش ­هاي زمين آماري
 • روش کريجينگ
 • مراحل درونيابي به روش کريجينگ

فصل پنجم

 • مقدمه
 • الف) توصیف داده ­ها با مهمترین شاخص­ هاي آماری (غیر مکانی)
 • ميانگين حسابي
 • میانگین وزنی
 • میانگین متحرک
 • ميانه
 • مد (نما)
 • شاخص ­هاي پراکندگي
 • واریانس جامعه
 • انحراف معيار جامعه
 • دامنۀ میان چارکی
 • دامنه تعييرات
 • شاخص پراکندگی چارکی
 • ضريب تغييرپذيري
 • ب) توصیف داده ­ها با شاخص­ های آماری مکانی
 • ميانگين مکاني
 • میانگین وزنی مکانی
 • میانه مکاني
 • عارضه مرکزي
 • مفهوم پراکندگی فضایی (تغییرات فضایی)
 • فاصله استاندارد مطلق (انحراف معیار فضایی)
 • فاصله استاندارد نسبي
 • توزيع جهت ­دار
 • ميانگين جهت ­دار
 • مفهوم واریانس دایره­ای در میانگین جهت­ دار

فصل ششم

 • مقدمه
 • الف) مهمترین نمودارهای کاربردی
 • نمودار جعبه ­ای
 • نمودار پراکنش
 • نمودار هیستوگرام
 • نمودار فراوانی تجمعی
 • نمودار میله ­ای
 • نمودار چندبر فراوانی
 • نمودارهای احتمال نرمال و لوگ نرمال
 • نمودار دایره ­ای
 • نمودار ساقه و برگ
 • ب) نمودارهای کاربردی در مکان
 • نمودار – پراکنش
 • نمودار هماهنگی خطوط موازی

فصل هفتم

 • مقدمه
 • الف) همبستگی و انواع آن در مباحث غیر مکانی
 • همبستگی پیرسون
 • همبستگی اسپیرمن
 • ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال
 • الف) مفهوم رگرسیون در مباحث غیر مکانی
 • مفهوم خطای رگرسیون
 • رسم خط رگرسیون
 • فرضیات رگرسیون
 • بررسی فرضیات رگرسیون
 • بررسی نیکویی مدل رگرسیون
 • مفهوم همخطی در رگرسیون
 • رگرسیون حداقل مربعات معمولی
 • ب) خودهمبستگی فضایی در مباحث مکانی
 • ب) رگرسیون موزون جغرافیایی در مباحث مکانی
 • تعیین محدوده در رگرسیون موزون جغرافیایی
 • تخمین تراکم کرنل
 • نحوه تعیین باند بهینه در روش تراکم کرنل
 • روش تابع تراکم کرنل در رگرسیون موزون جغرافیایی

فصل هشتم

 • مقدمه
 • تعریف و تعیین فضای جستجو
 • کفایت تعداد نمونه ­های واقع در همسایگی محل تخمین
 • ازدیاد نمونه­ های واقع در همسایگی محل تخمین
 • زائد بودن برخی نمونه­ های واقع در فضای جستجو
 • فضای جستجو چهارگوش
 • مرتبط بودن نمونه­ های واقع در فضای جستجو و مدل ایستایی

فصل نهم

 • مقدمه
 • مفهوم الگوی فضایی
 • آماره میانگین نزدیکترین فواصل همسایگی
 • آماره چارک فضايي
 • روش غيرشرطي
 • روش شرطي
 • آماره موران
 • آماره جییری
 • آماره عمومي گتيس و اُرد
 • آماره اُدن
 • آماره تانگو
 • آماره کاي اسکوئر فضايي
 • تحلیل خوشه ­ای فضایی چندفاصله­ ای

فصل دهم

 • مقدمه
 • آماره موران محلي
 • آماره
 • آماره تانگو
 • آماره گتيس
 • آماره استون
 • آماره چارک محلی و مقدمه ­ای بر آزمون چندگانه (چند آزمون) از طریق ام-تست

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

 1. zorivare worilon

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

  http://www.zorivareworilon.com/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.