کتاب سنجش از دور خشکسالی
کتاب سنجش از دور خشکسالی

عنوان کتاب

سنجش از دور خشکسالی(تئوری،اندازه گیری و کاربرد)

 • نویسنده : سعید جوی زاده | حمیدرضا غفاریان مالمیری | سارا کاویانی آهنگر | دکتر مسعود نصرتی
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : سنجش از دور خشکسالی(تئوری،اندازه گیری و کاربرد)
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

در کتاب سنجش از دور خشکسالی(تئوری،اندازه گیری و کاربرد)، اصول و مبانی پایۀ سیستمهای سنجش از دور از جمله انواع سکوها و سنجنده ها، سیستم انتقال داده و دریافت زمینی، سیستم پردازش ویژگیهای طیفی و هندسی، سیستم تحلیل، طبقه بندی، تهیه نقشه و تولید اطلاعات سطح بالا از متغیرهای کمی، تولید محصول و سیستم توزیع اطالعات، سیستم اعتبار بخشی محصولات نهایی از داده ها و کاربردهای سنجش از دور پرداخته میشوند. در این قسمت، سعی بر این است تا تصویری کامل از توسعه  پیشرفت تکنیک های سنجش از دو و نیز ارتباط با سایر بخشهای کتاب برای پر کردن المان های احتمالی ارائه شود.

با افزایش سریع رشد جمعیت و نیاز بیشتر منابع آب و غذا، منابع طبیعی تامین کننده آن دستخوش کاهش و تغییرات روز افزون شده اند که این باعث ایجاد چالشهای زیادی برای ما انسان ها شده است. از آن جمله می توان به تغییرات آب و هوایی اشاره کرد که منشا اصلی آن انسان است. توانایی و قابلیت ما برای رویارویی با این چالشها، تا حدودی زیادی به چگونگی درک سیستم کره زمین و کاربرد داده ها و اطالعات به منظور اقدامات مقتضی بستگی دارد. سنجش از دور، به عنوان یک منبع گسترده و علوم اطلاعات مکانی، می تواند نقش بسزایی در تامین اطالعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان، مدیران منابع و کاربران ایفا نماید و این مهم در درک صحیح و شناسایی مخاطرات، پیشگیری و مدیریت کارآمد در هنگام وقوع حادثه و نیز پیش بینی آنها قبل از وقوع بسیار حیاتی و مهم است. یک سیستم سنجش از دور شامل تجهیزات، پردازش و آنالیزهای طراحی شده جهت اندازه گیری، کنترل و پیش بینی جوانب فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی سیستم کره زمین میشود.
به منظور جمع آوری مقادیر وسیعی از داده ها، فناوری های تخصصی جدیدی ایجاد شده و تکنیک های تخصصی ریاضی و فیزیک به کار رفته در پردازش و تحلیل دادههای برداشت شده، به طرز قابل توجهی افزایش یافته اند.

 

سرفصل های کتاب سنجش از دور خشکسالی(تئوری،اندازه گیری و کاربرد)

فصل اول: اصول و مبانی سنجش از دور

 • چکیده
 • مقدمه
 • سکو و سیستم سنجنده
 • ماهواره‌های زمین مرجع (Geostationary)
 • ماهواره‌های مدار قطبی
 • ماموریت‌های عملیاتی U.S. 18
 • انواع سنجنده
 • ویژگی‌های داده
 • قدرت تفکیک مکانی
 • توان تفکیک طیفی
 • توان تفکیک زمانی
 • توان تفکیک رادیومتری
 • سیستم انتقال داده و دریافت زمینی
 • سیستم پردازش داده
 • کالیبراسیون رادیومتری
 • پردازش هندسی
 • ارتقاء کیفیت تصویر
 • تحصیحات اتمسفری
 • ترکیب دو تصویر و ادغام محصول
 • تهیه نقشه از متغیرهای طبقه ای (نوعی)
 • تخمین متغیرهای کمی
 • مدلسازی تابشی رو به جلو
 • نمایش تولید
 • مدلسازی تشعشع سطحی
 • انتقال تشعشع اتمسفری
 • مدلسازی سنجنده
 • روش‌های تبدیل معکوس (Inversion Methods)
 • تحلیل آماری و تکنیک‌های یادگیری دستگاهی
 • الگوریتم‌های بهینه سازی
 • الگوریتم‌های جدول انتخاب
 • روش‌های تحلیل داده
 • ایجاد، بایگانی و توزیع محصولات سطح بالا
 • اعتبار بخشی به محصول
 • کاربردهای سنجش از دور
 • نتیجه گیری

فصل دوم: مروری بر مفاهیم خشکسالی

 • چکیده
 • مقدمه
 • نیاز به تحقیق پیرامون موضوع خشکسالی
 • تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی
 • تأثیر خشکسالی ‌های دور دنیا در طول دهه‌های اخیر
 • آمریکای شمالی
 • اروپا
 • آسیا
 • استرالیا
 • افریقا
 • خشکسالی به عنوان یک بلایای طبیعی
 • تعاریف خشکسالی
 • طبقه‌بندی خشکسالی ‌ها
 • خشکسالی آب‌های زیرزمینی
 • انتشار خشکسالی آب‌های زیرزمینی
 • شاخص‌های خشکسالی
 • شاخص بارش استانداردشده
 • شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI)
 • شاخص رطوبت محصول
 • شاخص ذخیره‌ی آب سطحی
 • شاخص شرایط پوشش گیاهی
 • بارش مؤثر (EP)
 • بر مبنای رطوبت خاک
 • شاخص روان‌آب استانداردشده (SRI)
 • بر اساس سنجش از دور
 • پایش خشکسالی (DM)
 • مقایسه‌ی شاخص‌های خشکسالی
 • شناسایی خشکسالی
 • استفاده از اقلیم‌شناسی گذشته در مطالعات خشکسالی
 • بازسازی حلقه‌های درختان برای مطالعه‌ی خشکسالی
 • استفاده از زمین‌های پیت برای مطالعات خشکسالی ‌هایی با قدمت قرن
 • رابطه‌ بین خشکسالی وشاخص‌های اقلیمی بزر‌گ‌مقیاس
 • مثال‌هایی از خشکسالی ‌های دهه‌ای/بین‌سالی در ارتباط با شاخص‌های خشکسالی
 • رابطه‌ی بین خشکسالی کشاورزی و شاخص‌های اقلیمی بزرگ‌مقیاس
 • نتیجه‌گیری

فصل سوم: سنجش از دور و خشکسالی: فرصت ها و چالش های پیش رو

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشرفت در سنجش از دور خشکسالی از دیدگاه اقلیم شناسی
 • بارش
 • رطوبت خاک
 • آب زیر زمینی و ذخیره آب زمین
 • تبخیر-تعرق
 • برف
 • پیشرفت در سنجش از دور خشکسالی از یک دیدگاه اکولوژیکی
 • مدل های خشکسالی ترکیبی و چندشاخصی
 • شکاف های تحقیقاتی، چالش ها و فرصت ها
 • اثرات خشکسالی بر چرخه های کربن و نیتروژن
 • ترکیب داده های رطوبت خاک و آب گیاه
 • شاخص های پوشش گیاهی براساس ریزموج
 • پیوستگی، همنواختی و مدیریت داده ها
 • پایش خشکسالی با استفاده ازترکیب چند شاخص
 • ارتقاء سیستم هشدار سریع خشکسالی با استفاده از مشاهدات ماهواره ای
 • توسعه پیشینۀ داده اقلیمی
 • عدم قطعیت
 • مقبولیت اجتماعی
 • نتیجه گیری

فصل چهارم: بارش و سنجش از دور

 • چکیده
 • مقدمه
 • رادیو ساوندها
 • سنجش بارش با استفاده از رادار
 • تاریخچه‌
 • اصول کار رادار
 • سیستم‌های عملیاتی
 • منابع خطا
 • دقت و اصلاحات
 • پیشرفت‌های نوین
 • نمایش سنجش‌ها
 • هزینه‌ها و موارد استعمال
 • یک رادار ساده‌تر
 • سنجش بارش با استفاده از ماهواره
 • مدارهای ماهواره‌ها
 • مقایسه‌ی مدارها
 • ماهواره‌ها
 • طیف الکترومغناطیس
 • درک طیف مرئی و مادون‌قرمز پرتو‌سنج‌ها
 • پرتوسنج‌های پیمایشی
 • محدودیت‌های سنجش‌های ماهواره‌ای
 • تخمین میزان بارش از روی سنجش‌های ماهواره

فصل پنجم: برف و سنجش از دور

 • مقدمه
 • گسترهی مکانی
 • مقیاس کوچک
 • تصویرسازی در محدودۀ مرئی و مادون قرمز (VIR) 175
 • تصویرسازی SAR 177
 • مقیاس متوسط
 • مقیاس جهانی
 • معادل آب برق و عمق برف
 • مقیاسهای کوچک و میانه
 • مقیاس جهانی
 • مدلسازی ذوب برف و روانآب
 • خصوصیات فیزیکی تودهی برف
 • انعکاس و آلبدو
 • اندازه ذره
 • دما
 • خصوصیات رادار

فصل ششم: رطوبت خاک و سنجش از دور

 • چکیده:
 • مقدمه
 • اهمیت اطلاعات رطوبت خاک
 • چالش های پیش روی تخمین رطوبت خاک
 • روند ارتقاء سنجنده ها برای تخمین رطوبت خاک
 • هدف و مراحل کار در فصل
 • روشهای بازیابی رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور
 • گروه روش های سنجش از راه دور فعال
 • مدل های پس پراکنشی
 • گروه روش های سنجش از راه دور غیرفعال
 • روش رابطۀ مثلثی جهانی
 • مدل های درخشندگی
 • روشهای دورسنجی ترکیبی فعال و غیرفعال
 • الگوریتم های ترکیب شدۀ ماکرویو
 • تکنیک تحلیلی آماری
 • کاربرد شبکه های عصبی
 • مقایسه ی نتایج
 • نتیجه گیری

فصل هفتم: تبخیر-تعرق و سنجش از دور

 • مقدمه
 • اصول و مبانی نظری مدل سازی شارهای حرارتی و آبی
 • بررسی الگوریتم های موجود تبخیر و تعرق برای مقیاسهای محلی، منطقه ای و جهانی
 • شاخص توازن انرژی سطح (SEBI)) مننتی و چاودوری، 1993)
 • الگوریتم تعادل انرژی سطح زمین (SEBAL) ، (باستیانسن و همکاران، a,b1998)
 • شاخص تعادل انرژی سطح ساده شده (S-SEBI) ، (رورینک و همکاران، 2000)
 • سیستم تعادل انرژی سطحی (SEBS) (سو، 2002)
 • مدل تبادل حرارتی زاویه ای (BATIRHE)، (جیا، 2004)
 • سیستم تعادل انرژی سطح چندگانه (MSSEBS، کالین و همکاران 2005
 • خلاصه

فصل هشتم: آب های سطحی و سنجش از دور

 • مقدمه
 • تشخیص آب سطحی
 • برآورد منطقه ی دریاچه و مخزن
 • تالاب ها
 • سطوح دریاچه ها
 • سطوح دریاچه ها و جریان ها
 • نتیجه گیری
 • منابع

درخواست مشاوره رایگان و شرکت در دوره

برخی از تالیفات دکتر سعید جوی زاده

دوره های پربازید و کاربردی

دیدگاهها

 1. zorivare worilon

  I don’t even know the way I finished up here, however I assumed this post was once great. I don’t recognise who you’re however definitely you are going to a famous blogger should you aren’t already 😉 Cheers!

  http://www.zorivareworilon.com/

 2. hire a hacker

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

  https://www.hannibalhackers.su/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.