ENVI

سرفصل های دوره آموزش نرم افزار ENVI

جامع ترین سرفصل های دوره آموزش نرم افزار ENVI

فصل اول: سنجش از دور و کاربردهای آن

 • مراحل تاریخی رشد سنجش از دور
 • کاربردهای مهم سنجش از دور
 • مطالعه تغییرات دوره ای
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات کشاورزی و جنگلی
 • مطالعات منابع آب
 • مطالعات دریایی
 • مطالعه ی بلایای طبیعی
 • کاربری اراضی و سنجش از دور
 • فرایند سنجش از دور
 • مولفه ها (عناصر) تفسیر
 • نرم افزارهای سنجش از دور
 • نرم افزار ENVI
 • نرم افزار PCI Geo metical
 • نرم افزار ERDAS
 • نرم افزار ER Mapper
 • نرم افزار Idrisi

فصل دوم: حسگرها و ماهواره ها

 • طبقه بندی حسگرها بر اساس منبع انرژی
 • حسگرهای فعال
 • حسگرهای غیرفعال
 • طبقه بندی حسگرها براساس بازده اطلاعاتی
 • حسگرهای تصویری
 • حسگرهای غیر تصویری
 • مدار ماهواره ها
 • مدار پایین زمین یا مدار ارتفاع پایین
 • مددار قطبی
 • مدار زمین ثابت
 • مدار بیضوی
 • ماهواره های سنجش از دور
 • ماهواره لندست
 • پرتوسنج حرارتی تابشی فضابرد پیشرفته (ASTER)
 • ماهواره SPOT
 • ماهواره های IRS
 • ماهواره آیکونوس (IKONOS)
 • ماهواره ترا (TERRA)
 • ماهواره Quick Bird
 • ماهواره CBERS-2
 • ماهواره FORMOSAT-2
 • ماهواره CARTOSAT-1
 • ماهواره TOPSAT
 • ماهواره ALOS
 • ماهواره Resurs-DKI
 • سکوها

فصل سوم: امواج الکترومغناطیس و رفتار طیفی پدیده ها

 • طیف امواج الکترمغناطیس
 • طیف نمایی امواج الکترو مغناطیسی
 • اثر اتمسفر بر انرژی الکترو مغناطیس
 • پخش و جذب اتمسفری
 • خصوصیات انعکاس طیفی پدیده های مختلف سطح زمین
 • خصوصیات انعکاس طیفی گیاهان
 • خصوصیات انعکاسی طیفی خاک ها
 • تکنیک های حرارتی در مطالعه ی بافت خاک
 • تکنیک های راداری برای مطالعه ی بافت خاک
 • تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
 • تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه کانی های خاک
 • تکنیک های حرارتی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
 • خصوصیات انعکاسی طیفی آب
 • مقایسه انعکاسی طیفی آب، خاک و گیاه

فصل چهارم: دانلود تصاویر ماهواره ای

 • Earth Explorer
 • CLCF

فصل پنجم: آشنایی با نرم افزار ENVI

 • باز کردن نرم افزار ENVI
 • معرفی منوهای نرم افزار ENVI
 • منوی File
 • منوی Basic Tools
 • منوی Classification
 • منوی Filter
 • منوی Spectral
 • منوی Map
 • منوی Vector
 • منوی Topographic
 • منوی Radar
 • منوی Window
 • منوی Help
 • معرفی پنجره های مربوط به نرم افزار ENVI
 • انواع تصاویر سنجش از دور
 • باز کردن تصویر در نرم افزار ENVI
 • بازکردن فایل با فرمت های عمومی
 • بازکردن فایل با فرمت های خاص
 • پیدا کردن یک Display
 • اطلاعات مکانی تصویر
 • اطلاعات جانبی تصویر

فصل ششم: روش های مقایسه همزمان دو تصویر

 • ارتباط و لینک دادن دو تصویر
 • استفاده از دستور Animation
 • پیدا کردن یک نقطه ی معلوم روی تصاویر ماهواره ای (Pixel Locator)

فصل هفتم: لینک کردن تصاویرماهوارهای به محیط Google earth

 • لینک کردن اتوماتیک تصاویر ماهوارهای به محیط Google earth

فصل هشتم: ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای

 • نحوه ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای

فصل نهم: Layer Stacking

 • انتخاب باندهای مورد نیاز و ایجاد یک تصویر جدید

فصل دهم: ایجاد وساخت DEM و خطوط تراز در نرم افزار ENVI

 • کاربرد DEM
 • طبقه.بندی زمين با استفاده.از DEM
 • روش های توليد DEM
 • نمونه برداری
 • ساختاردهی مدل
 • مراحل ساخت DEM در محيط نرم افزار ENVI
 • ايجاد خطوط تراز يا منحنی های ميزان
 • قوانين مربوطبه منحنی های ميزان
 • ايجاد خطوط تراز در محيط نرم افزار ENVI

فصل یازدهم: سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای

 • سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
 • چگونه DEM منطقه ی مورد مطالعه به دست می آید؟

فصل دوازدهم: تصحیح اتمسفری

 • روش های تصحیحح اتمسفری در سنجش از دور
 • روش بررسی هیستوگرام تصویر
 • روش رگرسیونی
 • تصحیحح اتمسفری در نرم افزار ENVI
 • روش کاهش تیرگی
 • روش خط تجربی
 • روش سطح مسطح
 • روش های باقیمانده های لگاریتمی
 • روش IARR
 • روش FLAASH

فصل سیزدهم: تصحیح هندسی

 • ژئورفرنس کردن تصویر
 • تغییر سیستم مختصات یک تصویر

فصل چهاردهم: موزاییک کردن

 • روش های موزاییک کردن
 • Pixel Base
 • Geo referenced

فصل پانزدهم: ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای

 • برش منظم مکانی بر روی تصویر
 • برش منظم طیفی بر روی تصویر
 • برش نامنظم بر روی تصویر
 • منوهای Region of Interest
 • ذخیره ی ROI ترسیم شده

فصل شانزدهم: روش های بهبود کنتراست تصاویرماهواره ای

 • روشهای بهبود کنتراست تصاویر ماهواره ای
 • روش تباين خطی
 • روش Linear 2%
 • روش Histogram Equalization
 • روش Gaussian
 • روش Square Root
 • انطباق هيستوگرام ها
 • آشكارسازی و بهبود کنتراست به طور دلخواه و اختياری

فصل هفدهم: ایجاد پروفایل طولی، طیفی و کتابخانه طیفی

 • پروفیل چیست؟
 • نمایش همزمان چند منحنی بازتاب طیفی
 • کتابخانه طیفی
 • انواع کتابخانه های طیفی استاندارد
 • مشاهده کتابخانه های طیفی استاندارد
 • ذخیره منحنی بازتاب طیفی به صورت کتابخانه طیفی
 • ایجاد پروفیل طولی
 • نحوه ایجاد پروفیل طولی

فصل هجدهم: پارامترهای آماری و هیستوگرام

 • هیستوگرام چیست؟
 • نحوه نمایش هیستوگرام در نرم افزار ENVI

فصل نوزدهم: ایجاد Scatter plot

 • تفاوت.هيستوگرام.با.نمودار.های.پراکندگی
 • نحوه ایجاد نمودار پراکندگی در نرم افزار ENVI

فصل بیستم: اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویر ماهواره ای

 • نحوه اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویر ماهواره ای

فصل بیست و یکم: اعمال فیلترها

 • انواع فیلترها در نرم افزار ENVI
 • فیلترهای Convolution
 • فیلترهای Morphology
 • فیلترهای Texture
 • فیلترهای Adaptive
 • فیلترهای فرکانسی (FFTs)

فصل بیست و دوم: تحلیل مولفه های اصلی

 • روش های تحلیل مولفه های اصلی
 • انجام عملیات مولفه های اصلی (PCA) بر روی تصاویر ماهواره ای

فصل بیست و سوم: عملیات محاسبات باندی

 • معرفی شاخص های مورده استفاده
 • شاخص پوشش گیاهی (NDVI)

فصل بیست وچهارم: Density slice

 • نحوه اجرای Density slice

فصل بیست و پنجم: Masking

 • نحوه اجرای Masking

فصل بیست وششم:طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

 • محدوديت های کلاسه بندی تصاوير
 • ميزان دقت طبقه بندی ها در تصاوير
 • انواع روش طبقه بندی در نرم افزار ENVI
 • طبقه بندی نظارت نشده
 • طبقه بندی نظارت شده

فصل بیست و هفتم: پس پردازش نتایج طبقه بندی

 • دستورات بکار رفته در پس پردازش نتایج طبقه بندی

فصل بیست و هشتم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای

 • مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در خروجی یک تصویر
 • پیوست: نصب نرم افزار
 • تعاريف و اصطلاحات به کار رفته در اين کتاب