LIS

آموزش LIS (سرفصل ها)

جامع ترین سرفصل های دوره آموزش LIS

مقدمه ای بر مدیریت و مدلسازی زمین، اصول و اهداف

مروری بر آمار زمین

درون یابی

بررسی توابع همبستگی و کاربرد انها در پردازش داده های زمینی

کاربرد مدل های رقومی زمین در مدل سازی زمین

بررسی روشهای جنرالیزه کردن در GIS

پردازش شبکه ای داده ها

مسائل و مشکلات و ویژگی های تلفیق داده ها درLIS/GIS

پایگاه اطلاعات کاداستر رقومی

مسائل مرتبط با به خدمت گیری سیستم های اطلاعات زمینی (LIS)

سیستم‌های پرسشی و زبان پرسشی

ترجمه نیازمندی‌های استفاده کنندگان در فرم مشخصات سیستم و زبان پرسشی

مسائل حقوقی و فنی در رابطه با مدیریت زمین

کاربردهای LIS در مدیریت خدمات شهری و روستایی

ارائه پروژه