GeoStatistic

سرفصل های دوره آموزش زمین آمار

جامع ترین سرفصل های دوره آموزش زمین آمار

مفاهیم تحلیل گر زمین آماری ArcGIS

 • تحلیل اکتشافی داده های مکانی
 • مدل سازی سمی واریوگرام
 • پیش بینی سطح و مدل سازی خطا
 • تولید نقشه حد آستانه
 • ارزیابی و اعتبار سنجی مدل
 • پیش بینی سطح با استفاده از کوکریگینگ
 • نکاتی مربوط به یادگیری تحلیل گر زمین آماری

کاربردهای تحلیل گر زمین آماری

 • ایجاد یک سطح با استفاده از پارامترهای پیش فرض
 • بررسی داده
 • بررسی توزیع داده ها
 • بررسی توزیع نرمال داده ها و اصلاخ آنها
 • بررسی وضعیت میانگین و واریانس داده های مکانی
 • تعیین یک سطح روند برای داده ها
 • درک همبستگی مکانی و تاثیرات
 • نقشه سازی
 • مقایسه مدل ها
 • نقشه سازی احتمال ازن متجاوز از یک آستانه بحرانی
 • تولید نقشه نهایی

اصول تحلیل زمین آماری

 • مفهوم روش های قطعی
 • مفهوم روش های زمین آماری
 • طرح یک مسئله
 • اصول پایه مربوط به روش زمین آماری
 • مدل سازی یک سمی واریوگرام
 • کریگینگ
 • راهنمای ابزار تحلیل گر زمین آماری

تحلیل اکتشافی داده مکانی

 • تحلیل اکتشافی داده مکانی چیست؟
 • ابزارهای تحلیل اکتشافی داده مکانی
 • بررسی توزیع داده
 • جستجوی خطاهای بارز عمومی و محلی
 • جستجوی روندهای عمومی
 • بررسی خودهمبستگی مکانی و تغییرات جهتی
 • بررسی ساختار مکانی و تغییرات جهتی
 • مفهوم کوواریانس در چند مجموعه داده

روش های قطعی در درون یابی مکانی

 • نحوه انجام درون یابی به روش وزن دهی معکوس فاصله
 • تولید نقشه با استفاده از IDW
 • نحوه انجام درون یابی چندجمله ای عمومی
 • تولید نقشه با استفاده از درون یابی چند جمله ای عمومی
 • نحوه انجام درون یابی چندجمله ای محلی
 • تولید نقشه با استفاده از درون جمله ای محلی
 • نحوه انجام توابع پایه شعاعی
 • تولید نقشه با استفاده از RBFها

ایجاد سطح با استفاده از روش های زمین آماری

 • روش های درون یابی زمین آماری چیست؟
 • مفهوم مدل های مختلف کریگینگ
 • مفهوم انواع سطوح خروجی
 • تولید نقشه کریگینگ با استفاده از پیش فرض ها
 • مفهوم تبدیل ها و روندها
 • مفهوم کریگینگ معمولی
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ معمولی
 • مفهوم کریگینگ ساده
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ ساده
 • مفهوم کریگینگ جهانی
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ جهانی
 • مفهوم آستانه
 • مفهوم کریگینگ آشکارساز
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ آشکارساز
 • مفهوم کریگینگ احتمالی
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ احتمالی
 • مفهوم کریگینگ جداسازنده
 • تولید نقشه با استفاده از کریگینگ جداسازنده
 • مفهوم کوکریگینگ
 • تولید نقشه با استفاده از کوکریگینگ

استفاده از ابزارهای تحلیلی هنگام تولید سطوح

 • بررسی ساختار مکانی: واریوگرافی
 • مدل سازی توابع کوواریانس و سمی واریوگرام ها
 • تعیین اندازه همسایگی جستجو
 • انجام validation و cross-validation
 • انجام cross-validation به منظور ارزیابی مجموعه پارامترها
 • ارزیابی پروتکل تصمیم گیری با استفاده از validation
 • مقایسه یک مدل با سایر مدل ها
 • مدل سازی توزیع ها و تعیین تبدیلات
 • استفاده از تبدیلات (Log و Box-Cox و arcsine)
 • استفاده از تبدیل دامنه نرمال
 • بررسی توزیع نرمال دومتغییره
 • پیاده سازی خوشه بندی به منظور تعدیل نمونه برداری ترجیحی
 • خوشه بندی به منظور تعدیل نمونه برداری ترجیحی
 • حذف روند از داده
 • حذف روندهای عمومی و محلی از داده: de trending
 • Prediction Map
 • Error of prediction Map
 • Quantile Map
 • Probability map

نمایش و مدیریت لایه های زمین آماری

 • لایه زمین آماری چیست؟
 • افزودن لایه ها
 • کار با لایه ها در یک نقشه
 • مدیریت لایه ها
 • نمایش لایه های زمین آماری در Arc Catalog
 • ارائه دادن لایه زمین آماری
 • تغییر نمادگذاری یک لایه زمین آماری
 • کلاسه بندی داده
 • تنظیمات مقیاس لایه زمین آماری موردنظر
 • پیش بینی مقادیر برای موقعیت های خارج از منطقه مورد نظر
 • ذخیره کردن و خروجی گرفتن از لایه های زمین آماری
 • ابزار الحاقی لایه زمین آماری
 • تغییر پارامترهای لایه زمین آماری: ویژگی های روش
 • مقادیر پیش بینی برای موقعیت های موردنظر
 • انجام اعتبار سنجی روی لایه زمین آماری ایجاد شده از یک زیر مجوعه داده

روش تهیه خروجی گرفتن از خروجی های زمین آماری