کتاب سنجش از دور خشکسالی(تئوری،اندازه گیری و کاربرد)

در کتاب سنجش از دور خشکسالی(تئوری،اندازه گیری و کاربرد)، اصول و مبانی پایۀ سیستمهای سنجش از دور از جمله انواع سکوها و سنجنده ها، سیستم انتقال داده و دریافت زمینی، سیستم پردازش ویژگیهای طیفی و هندسی، سیستم تحلیل، طبقه بندی، تهیه نقشه و تولید اطلاعات سطح بالا از متغیرهای کمی، تولید محصول و سیستم توزیع اطالعات، سیستم اعتبار بخشی محصولات نهایی از داده ها و کاربردهای سنجش از دور پرداخته میشوند.

امتیاز
0 از 0 رأی
۴۵,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان