کتاب آموزش کاربردی ENVI مقدماتی تا پیشرفته

کتاب آموزش کاربردی ENVI
کتاب آموزش کاربردی ENVI

عنوان کتاب

آموزش کاربردی ENVI مقدماتی تا پیشرفته

 • نویسنده : سعید جوی زاده | میلاد قمرزاده | منیژه براهیمی | الهام شمس آبادی
 • مترجمین :
 • گوینده :
 • موضوع : آموزش کاربردی ENVI مقدماتی تا پیشرفته
 • سال انتشار :
 • قیمت : 80,000 تومان

توضیحات کتاب

ENVI یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای سنجش از دور و کار با تصاویر ماهواره ای است. کلمه ENVI کوتاه شده عبارات The Environment for Visualizing Images می باشد.ENVI برای انجام و اجرای برخی از نیازهای ویژه و به خصوص استفاده از داده‌های ماهواره ای طراحی شده است. در این نرم افزار، مشاهده اطلاعات به صورت کامل و جامع انجام می گردد و همچنین آنالیز و پردازش تصاویر در ابعاد و اندازه‌های مختلف به نحوی کاملا کاربرپسند ارائه می شود.
یکی از قابلیت‌های مهم ENVI که آن را در میان نرم افزارهای مشابه پردازش تصاویر بی همتا کرده این ویژگی است که تکنیک‌های مبتنی بر باند و مبتنی بر فایل را با توابع نرم افزاری توسعه یافته ترکیب می کند. وقتی که یک فایل اطلاعاتی در نرم افزار باز می شود، باندهای آن به صورت یک فهرست طوری ذخیره می شوند که به وسیله کل توابع سیستم بتوان به آن دسترسی پیدا کرد.
نرم افزار ENVI برای کاربران خود قابلیت‌های آنالیز بی نظیری را فراهم کرده که به سادگی نیز قابل دستیابی هستند. قابلیت‌های تطابق دینامیکی چندگانه ENVI امکان مقایسه بین تصاویر در نمایشگرهای چندگانه را به آسانی ممکن می سازد. همچنین قابلیت استفاده از استخراج و پیوند همزمان پروفایل های طیفی/مکانی، به منظور پردازش اطلاعات ابر طیفی و چند باندی، روش های جدیدی را جهت مشاهده اطلاعات در ابعاد وسیع و مختلف به کاربران می دهد.

سرفصل های کتاب آموزش کاربردی ENVI مقدماتی تا پیشرفته

فصل اول: سنجش از دور و کاربردهای آن

 • مراحل تاریخی رشد سنجش از دور
 • کاربردهای مهم سنجش از دور
 • مطالعه تغییرات دوره ای
 • مطالعات زمین شناسی
 • مطالعات کشاورزی و جنگلی
 • مطالعات منابع آب
 • مطالعات دریایی
 • مطالعه ی بلایای طبیعی
 • کاربری اراضی و سنجش از دور
 • فرایند سنجش از دور
 • مولفه ها (عناصر) تفسیر
 • نرم افزارهای سنجش از دور
 • نرم افزار ENVI
 • نرم افزار PCI Geo metical
 • نرم افزار ERDAS
 • نرم افزار ER Mapper
 • نرم افزار Idrisi

فصل دوم: حسگرها و ماهواره ها

 • طبقه بندی حسگرها بر اساس منبع انرژی
 • حسگرهای فعال
 • حسگرهای غیرفعال
 • طبقه بندی حسگرها براساس بازده اطلاعاتی
 • حسگرهای تصویری
 • حسگرهای غیر تصویری
 • مدار ماهواره ها
 • مدار پایین زمین یا مدار ارتفاع پایین
 • مددار قطبی
 • مدار زمین ثابت
 • مدار بیضوی
 • ماهواره های سنجش از دور
 • ماهواره لندست
 • پرتوسنج حرارتی تابشی فضابرد پیشرفته (ASTER)
 • ماهواره SPOT
 • ماهواره های IRS
 • ماهواره آیکونوس (IKONOS)
 • ماهواره ترا (TERRA)
 • ماهواره Quick Bird
 • ماهواره CBERS-2
 • ماهواره FORMOSAT-2
 • ماهواره CARTOSAT-1
 • ماهواره TOPSAT
 • ماهواره ALOS
 • ماهواره Resurs-DKI
 • سکوها

فصل سوم: امواج الکترومغناطیس و رفتار طیفی پدیده ها

 • طیف امواج الکترمغناطیس
 • طیف نمایی امواج الکترو مغناطیسی
 • اثر اتمسفر بر انرژی الکترو مغناطیس
 • پخش و جذب اتمسفری
 • خصوصیات انعکاس طیفی پدیده های مختلف سطح زمین
 • خصوصیات انعکاس طیفی گیاهان
 • خصوصیات انعکاسی طیفی خاک ها
 • تکنیک های حرارتی در مطالعه ی بافت خاک
 • تکنیک های راداری برای مطالعه ی بافت خاک
 • تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
 • تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه کانی های خاک
 • تکنیک های حرارتی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
 • خصوصیات انعکاسی طیفی آب
 • مقایسه انعکاسی طیفی آب، خاک و گیاه

فصل چهارم: دانلود تصاویر ماهواره ای

 • Earth Explorer
 • CLCF

فصل پنجم: آشنایی با نرم افزار ENVI

 • باز کردن نرم افزار ENVI
 • معرفی منوهای نرم افزار ENVI
 • منوی File
 • منوی Basic Tools
 • منوی Classification
 • منوی Filter
 • منوی Spectral
 • منوی Map
 • منوی Vector
 • منوی Topographic
 • منوی Radar
 • منوی Window
 • منوی Help
 • معرفی پنجره های مربوط به نرم افزار ENVI
 • انواع تصاویر سنجش از دور
 • باز کردن تصویر در نرم افزار ENVI
 • بازکردن فایل با فرمت های عمومی
 • بازکردن فایل با فرمت های خاص
 • پیدا کردن یک Display
 • اطلاعات مکانی تصویر
 • اطلاعات جانبی تصویر

فصل ششم: روش های مقایسه همزمان دو تصویر

 • ارتباط و لینک دادن دو تصویر
 • استفاده از دستور Animation
 • پیدا کردن یک نقطه ی معلوم روی تصاویر ماهواره ای (Pixel Locator)

فصل هفتم: لینک کردن تصاویرماهوارهای به محیط Google earth

 • لینک کردن اتوماتیک تصاویر ماهوارهای به محیط Google earth

فصل هشتم: ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای

 • نحوه ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای

فصل نهم: Layer Stacking

 • انتخاب باندهای مورد نیاز و ایجاد یک تصویر جدید

فصل دهم: ایجاد وساخت DEM و خطوط تراز در نرم افزار ENVI

 • کاربرد DEM
 • طبقه.بندی زمين با استفاده.از DEM
 • روش های توليد DEM
 • نمونه برداری
 • ساختاردهی مدل
 • مراحل ساخت DEM در محيط نرم افزار ENVI
 • ايجاد خطوط تراز يا منحنی های ميزان
 • قوانين مربوطبه منحنی های ميزان
 • ايجاد خطوط تراز در محيط نرم افزار ENVI

فصل یازدهم: سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای

 • سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
 • چگونه DEM منطقه ی مورد مطالعه به دست می آید؟

فصل دوازدهم: تصحیح اتمسفری

 • روش های تصحیحح اتمسفری در سنجش از دور
 • روش بررسی هیستوگرام تصویر
 • روش رگرسیونی
 • تصحیحح اتمسفری در نرم افزار ENVI
 • روش کاهش تیرگی
 • روش خط تجربی
 • روش سطح مسطح
 • روش های باقیمانده های لگاریتمی
 • روش IARR
 • روش FLAASH

فصل سیزدهم: تصحیح هندسی

 • ژئورفرنس کردن تصویر
 • تغییر سیستم مختصات یک تصویر

فصل چهاردهم: موزاییک کردن

 • روش های موزاییک کردن
 • Pixel Base
 • Geo referenced

فصل پانزدهم: ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای

 • برش منظم مکانی بر روی تصویر
 • برش منظم طیفی بر روی تصویر
 • برش نامنظم بر روی تصویر
 • منوهای Region of Interest
 • ذخیره ی ROI ترسیم شده

فصل شانزدهم: روش های بهبود کنتراست تصاویرماهواره ای

 • روشهای بهبود کنتراست تصاویر ماهواره ای
 • روش تباين خطی
 • روش Linear 2%
 • روش Histogram Equalization
 • روش Gaussian
 • روش Square Root
 • انطباق هيستوگرام ها
 • آشكارسازی و بهبود کنتراست به طور دلخواه و اختياری

فصل هفدهم: ایجاد پروفایل طولی، طیفی و کتابخانه طیفی

 • پروفیل چیست؟
 • نمایش همزمان چند منحنی بازتاب طیفی
 • کتابخانه طیفی
 • انواع کتابخانه های طیفی استاندارد
 • مشاهده کتابخانه های طیفی استاندارد
 • ذخیره منحنی بازتاب طیفی به صورت کتابخانه طیفی
 • ایجاد پروفیل طولی
 • نحوه ایجاد پروفیل طولی

فصل هجدهم: پارامترهای آماری و هیستوگرام

 • هیستوگرام چیست؟
 • نحوه نمایش هیستوگرام در نرم افزار ENVI

فصل نوزدهم: ایجاد Scatter plot

 • تفاوت.هيستوگرام.با.نمودار.های.پراکندگی
 • نحوه ایجاد نمودار پراکندگی در نرم افزار ENVI

فصل بیستم: اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویر ماهواره ای

 • نحوه اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویر ماهواره ای

فصل بیست و یکم: اعمال فیلترها

 • انواع فیلترها در نرم افزار ENVI
 • فیلترهای Convolution
 • فیلترهای Morphology
 • فیلترهای Texture
 • فیلترهای Adaptive
 • فیلترهای فرکانسی (FFTs)

فصل بیست و دوم: تحلیل مولفه های اصلی

 • روش های تحلیل مولفه های اصلی
 • انجام عملیات مولفه های اصلی (PCA) بر روی تصاویر ماهواره ای

فصل بیست و سوم: عملیات محاسبات باندی

 • معرفی شاخص های مورده استفاده
 • شاخص پوشش گیاهی (NDVI)

فصل بیست وچهارم: Density slice

 • نحوه اجرای Density slice

فصل بیست و پنجم: Masking

 • نحوه اجرای Masking

فصل بیست وششم:طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

 • محدوديت های کلاسه بندی تصاوير
 • ميزان دقت طبقه بندی ها در تصاوير
 • انواع روش طبقه بندی در نرم افزار ENVI
 • طبقه بندی نظارت نشده
 • طبقه بندی نظارت شده

فصل بیست و هفتم: پس پردازش نتایج طبقه بندی

 • دستورات بکار رفته در پس پردازش نتایج طبقه بندی

فصل بیست و هشتم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای

 • مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در خروجی یک تصویر
 • پیوست: نصب نرم افزار
 • تعاريف و اصطلاحات به کار رفته در اين کتاب

دیدگاهها

 1. Rtqloa

  order amoxil 500mg pills stromectol ca buy ivermectin 6mg

 2. Hoilpo

  purchase carvedilol generic buy amitriptyline 10mg for sale order elavil for sale

 3. Gwifdn

  lanoxin 250 mg canada micardis 20mg uk order molnunat without prescription

 4. Lkqgtt

  buy acetazolamide 250 mg generic isosorbide 20mg for sale imuran 25mg pill

 5. Qpxjpr

  purchase benicar generic order benicar 20mg generic divalproex 500mg for sale

 6. Zhpabs

  buy doxycycline 200mg generic buy doxycycline pill cost clindamycin

 7. Aqjhmr

  custom dissertation services best essay writing websites azulfidine 500 mg canada

 8. Olrvif

  altace price buy amaryl 4mg generic order etoricoxib 60mg pill

 9. Yhbszp

  black jack card game free online casino game buy essay paper

 10. Dvchwk

  order clarithromycin 250mg online cheap order clarithromycin 500mg sale order generic antivert

 11. Hbknvp

  arimidex canada arimidex canada anastrozole without prescription

 12. zmozeroteriloren

  Keep up the excellent piece of work, I read few articles on this site and I believe that your site is really interesting and holds circles of excellent info .

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 13. zmozeroteriloren

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

  http:/www.zmozeroteriloren.com

 14. New face

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

  https://g.co/kgs/oVWHMg

 15. best cryptocurrency to invest in

  I conceive you have noted some very interesting points, thanks for the post.

  https://www.coinbase.com/price/zloadr

 16. zorivare worilon

  My brother suggested I would possibly like this website. He was entirely right. This publish truly made my day. You can not believe simply how so much time I had spent for this information! Thanks!

  http://www.zorivareworilon.com/

دیدگاه خود را بنویسید