GIS

سرفصل های دوره آموزش GIS در شهرسازی

جامع ترین سرفصل های دوره آموزش GIS در شهرسازی

بخش اول: سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي</p >

 • تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ارکان و مؤلفه هاي اصلی GIS
 • تاریخچه مختصرGIS
 • سير تحول GIS
 • انواع مدل داده در GIS
 • داده هاي هندسي
 • داده های گرافیکی
 • داده هاي توصيفي
 • دستگاه مختصات جغرافیایی
 • عرض جغرافيايي
 • طول جغرافيايي
 • عرض و طول جغرافيايي چگونه با هم تعامل دارند؟
 • تعریف سیستم تصویر
 • سیستم های تصویر و نقشه ها
 • سيستم تصوير جهاني مركاتور جانبي (UTM)
 • سیستم ژئودتیک جهانی (WGS84) WORLD GEODETIC SYSTEM
 • سیستم مختصات لامبرت
 • سیستم مختصات لامبرت هم شکل (LAMBERT CONFORMAL CONIC) LCC
 • راههای شناسایی سیستم مختصات تصویر
 • انواع فرمت های GIS
 • فرمت های برداری
 • انواع فرمت های رستری

بخش دوم: نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهري

 • نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهری
 • نقش GIS در مدیریت شهری
 • نقش GIS در برنامه ریزی شهری
 • نقش GIS در برنامه ريزي منطقه اي
 • نقش GIS در طراحی شهری
 • نقش GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS)
 • نقش GISدر مدیریت بحران شهری
 • نقش GIS عدالت فضايي
 • نقش GIS در مدلسازي شهري
 • نقش GIS در مدلسازي فضايي
 • کاربردهاي عمومي GIS در حوزه های مختلف شهری
 • کاربرد GIS درحوزه مطالعات شهری
 • کاربرد GIS در حوزه فنی و عمرانی
 • کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی
 • کاربردهاي GIS در حوزه ي فعاليت هاي شهري (محيط زيست)
 • کاربردهاي GIS در حوزه ي فعالیت های اجتماعی
 • کاربردهاي GIS در حوزه ي خدمات شهري

بخش سوم: مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS

 • مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS
 • مشخص کردن موضوع و هدف
 • بیان مسأله
 • مشورت با کارشناس مورد نظر
 • جمع آوری داده
 • صحت سنجی داده ها و کنترل کیفی دادهها
 • وارد کردن داده ها به محیط نرم افزار
 • انتخاب ابزار مناسب
 • روش کار
 • پردازش
 • مشخص شدن جواب
 • کنترل زمینی
 • تصمیم سازی
 • تصمیم گیری

بخش چهار: آشنایی با محیط نرم افزار ARC MAP

 • معرفی نرم افزار ARCMAP
 • طریقه دسترسی به ARCMAP
 • آشنایی با محیط ARCMAP
 • طریقه اضافه کردن جدول مندرجات
 • آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS)
 • طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP
 • آشنایی با نوار ابزار استاندار
 • آشنایی با نوار ابزار TOOLS
 • انواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP
 • ذخیره نمودن یک پروژه
 • ذخیره نمودن نقشه برای چاپ
 • استفاده از روش PUBLISHER برای ذخیره پروژه 0
 • ذخیره پروژه به روش PDF

بخش پنجم: ژئورفرنس کردن

 • معنی و مفهوم ژئورفرنس
 • انواع ژئورفرنس
 • مختصات دار کردن فایل های وکتوری با ابزار SPATIAL ADJUSTMENT
 • مختصات دار کردن فایل های رستری با ابزار GEO REFERENCING
 • تغییر مختصات فایل های رستری (PROJECT RASTER)
 • تعریف سیستم تصویر برای لایه اطلاعاتی در نرم افزار ARCGIS
 • استفاده ازگوکل ارث در زمین مرجع کردن

بخش ششم: جداول توصیفی

 • ساختار جداول در GIS
 • نمایش یک TABLE
 • ابزارهای موجود در جدول توصیفی(TABLE OPTION)
 • دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی
 • چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟
 • ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید
 • بخش هفتم:SHAPEFILE و GEODATABASE

بخش هفتم:SHAPEFILE و GEODATABASE

 • شیپ فایل چیست؟
 • ایجاد یک SHAPEFILE
 • GEODATABASE چیست؟
 • انواع ژئودیتابیس GEODATABASE
 • تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره
 • ایجاد یک GEODATABASE

بخش هشتم: رقومی کردن نقشه ها (DIGITING) یا ترسیم عوارض

 • تعریف رقومی کردن
 • مراحل رقومی سازی نقشه
 • معرفی نوار ابزار EDITOR
 • معرفی پنجره EDITOR
 • معرفی منوی ADVANCED EDITING
 • الحاقیه ARC SCAN
 • فعال نمودن الحاقیه ARC SCAN
 • وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده
 • تنظیمات ARCSCAN
 • روش های وکتوری نمودن داده های رستری
 • وکتوری نمودن لایه های رستری به روش نیمه اتوماتیک
 • وکتوری نمودن لایه های رستری به روش اتوماتیک

بخش نهم: ایجاد و مدیریت گرافیک ها (DRAWING)

 • دسترسی به نوار ابزار DRAW
 • آشنایی با نوار ابزار DRAW

بخش دهم: استفاده از لایه های CAD و DGN در GIS

 • تبدیل فایلهای CAD به GIS
 • نحوه تبدیل فایل CAD به SHAPEFILE
 • نحوه تبدیل فایل CAD به GEODATABASE
 • داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN
 • روش های تبدیل DGN به GIS

بخش یازدهم: توپولوژی

 • تعریف توپولوژی
 • مدل توپولوژی
 • روابط توپولوژیک در GIS
 • مزایای ایجاد روابط توپولوژیک
 • قوانین توپولوژی
 • قوانین عوارض سطحی(POLYGON RULES)
 • قوانین عوارض خطی (LINE RULES)
 • قوانین عوارض نقطه ای (POINT RULES)
 • توپولوژی نقشه و توپولوژی GEODATABASE
 • ایجاد توپولوژی

بخش دوازدهم: اتصال (JOIN)

 • روشهای مختلف دسترسی به JOIN
 • روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگری
 • مدیریت JOIN
 • حذف کردن یک جدول متصل شده
 • اتصال بر مبنای ارتباط فضایی (SPATIAL JOIN یا SPATIAL LOCATION )

بخش سیزدهم: GEOPROCESSING

 • اصول اساسی در پردازش های مکانی
 • BUFFER
 • CLIP
 • EXTRACT BY MASK (برش زدن فایل های رستری) INTERSECT
 • UNION
 • MERGE

بخش چهاردهم: استفاده از GPS در GIS

 • جی.پی.اس (GPS) چیست؟
 • مزایای سیستم GPS
 • طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS
 • ابزار ADD XY COORDINATES

بخش پانزدهم: کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری

 • کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری
 • مطالعه و بررسی ساختارهای شهری
 • مکانیابی برای تسهیلات و خدمات شهری
 • مطالعات بلایای طبیعی و مدیریت بحران
 • تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای جهت استفاده در طرحهای توسعه شهری
 • به هنگام سازی نقشه های شهری
 • برآورد میزان تخریب باغات
 • روش استفاده از گوگل ارث برای مشاهده تغییرات پدیده های سطح زمین
 • روش دانلود تصاویر ماهواره ای به صورت زمین مرجع
 • استفاده از نرم افزار SAS PLANET
 • تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH
 • ابزار LAYER TO KML
 • ابزار MAP TO KML
 • تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS

بخش شانزدهم: نماد (SYMBOL)

 • نماد سازی
 • انواع نقشه های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری
 • تغییر رنگ عوارض
 • تغییر رنگ و شکل عوارض
 • طبقه بندی عوارض لایه ها
 • FEATURES
 • CATEGORIES
 • QUANTITIES
 • CHARTS
 • MULTIPLE ATTRIBUTE

بخش هفدهم: برچسب گذاری (LABLE)

 • انواع روش های برچسب گذاری
 • روش اول با استفاده از سربرگ LABEL
 • روش دوم با استفاده از نوار ابزار DRAW
 • تبدیل برچسبها به ANNOTATION

بخش هجدهم: گراف

 • انواع نمودار ها
 • روش ترسیم نمودار در نرم افزار ARCMAP
 • تنظیمات پنجره GRAGH

بخش نوزدهم: BOOKMARK& HYPERLINK

 • اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (HYPERLINK)
 • روش ایجاد HYPERLINK در ARCMAP
 • مدیریت HYPERLINKS
 • BOOKMARK
 • روش ایجاد BOOKMARK
 • مدیریت BOOKMARK

بخش بیستم: مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN

 • مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN
 • مدل TIN
 • شیوه های تشکیلTIN
 • اصول تشکیل TIN
 • روش ایجاد TIN
 • دستورات کاربردی TIN در ARC TOOLBOX
 • مدل رقومی ارتفاع ( DEM )
 • کاربرد DEM
 • طبقه بندی زمین با استفاده از DEM
 • روش های تولید DEM
 • روش ایجاد DEM
 • دستورات پرکاربرد DEM در ARC TOOLBOX
 • تفاوت DEM، DTM،DSM

بخش بیست و یکم:SPATIAL ANALYST

 • شیب(SLOPE)
 • ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ
 • طرز تهیه نقشه شیب در ARCMAP
 • جهت شیب (ASPECT)
 • ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب
 • تهیه نقشه جهت شیب در محیط ARCMAP
 • خطوط تراز چیست؟
 • قوانین مربوط به منحنی‌های میزان
 • طرز تهیه خطوط تراز در ARCMAP
 • تهیه خطوط هم چند در ARCMAP
 • نقشه سایه روشن (HILLSHADE)
 • ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن
 • طرز تهیه نقشه سایه روشن در ARCMAP
 • نقشه میدان دید(VIEWSHED)
 • كاربرد نقشه میدان دید
 • ایجاد نقشه VIEW SHADE
 • نقشه FILL / CUT
 • کاربرد های نقشه FILL / CUT
 • پارامترهاي مورد نياز برای تهیه نقشه FILL / CUT
 • ایجاد نقشه FILL / CUT

بخش بیست و دوم: درون یابی (INTERPOLATION)

 • روشهای درون یابی (INTERPOLATION)
 • روشهای درون یابی جبری یا قطعی (DETERMINISTIC)
 • روشهای درون یابی زمین آماری (GEOSTATISTICAL)
 • درون یابی همسایگی طبیعی(NATURAL NEIGHBOR INTERPOLATION)
 • ابزارهای درونیابی در ARCGIS
 • ابزار IDW
 • ابزار KRIGING
 • ابزار NEIGHBOR NATURAL
 • ابزار SPLINE

بخش بیست و سوم: تحلیل شبکه (NETWORK ANALYST)

 • شبکه چیست؟
 • انواع شبکه ها در GIS
 • تحلیل شبکه حمل و نقل
 • مجموعه داده های شبکه ای
 • عناصر و منابع شبکه ای
 • مفهوم اتصال در تحلیل شبکه
 • خصوصیات شبکه
 • مراحل ایجاد یک مجموعه داده شبکه
 • مراحل انجام تحلیل شبکه های حمل و نقل
 • مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه
 • روش ایجاد تحلیل شبکه در ARCMAP
 • پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین مسیر(NEW ROUTE)
 • مراحل انجام کار
 • یافتن نزدیکترین تسهیلات (CLOSET FACILITY)
 • مراحل انجام کار
 • محاسبه محدوده خدماتی
 • مراحل انجام کار

بخش بیست و چهارم: مدل سازی با MODEL BUILDER

 • چه زمانی مدل ها را می سازید؟
 • چرا MODEL BUILDER را یاد بگیریم؟
 • کاربردهای MODEL BUILDER
 • ساخت مدل در MODEL BUILDER
 • مراحل ساخت مدل در محیط MODEL BUILDER

بخش بیست و پنجم: روش تهیه گزارش در ARCMAP یا REPORT

 • روش تهیه گزارش در ARCMAP

بخش بیست و ششم: مدیریت انتخاب ها (SELECT)

 • انواع روشهای پرس و جو
 • SELECT BY ATTRIBUTE
 • SELECT BY LOCATION
 • SELECT BY GRAPHIC
 • کاربرد سایر دستورات SELECTION

بخش بیست و هفتم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 • اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP
 • بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي
 • تهيه داده ها و معیارهای موثر
 • استاندارد سازی نقشه ها
 • وزن دهي به نقشه ها
 • وزن دهی در محیط نرم افزار EXPERT CHOICE
 • تلفيق نقشه ها
 • تهيه نقشه هاي نهايي

بخش بیست و هشتم: نرم افزار ARCSCENE

 • طریقه دسترسی به نرم افزار ARCSCENE
 • آشنایی منوی TOOLS در ARCSCENE
 • نمایش سه بعدی لایه های وکتوری
 • نمایش سه بعدی لایه های رستری

بخش بیست و نهم: ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ

 • چیدمان نقشه
 • عناصر چیدمان نقشه
 • مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه
 • معرفی محیطVIEW LAYOUT
 • خروجی گرفتن نقشه ها در محیط ARCMAP
 • اضافه کردن GRIDE به نقشه

بخش سی ام: روش ساخت اطلس در GIS

 • روش ساخت اطلس در GIS
 • روش ساخت MAP BOOKS
 • تنظیمات MAP BOOK