مطالعه گسترش شهری با استفاده از GIS و RS

 پردازش مبتنی بر یادگیری ماشین برای دانلود تصاویر نیمه خودکار Sentinel-2، فیلتر ابری، طبقه بندی و به روز رسانی مجموعه داده های کاربری اراضی و پوشش زمین 

 پردازش مبتنی بر یادگیری ماشین برای دانلود تصاویر نیمه خودکار Sentinel-2، فیلتر ابری، طبقه بندی و به روز رسانی مجموعه ... مطالعه بیشتر