جغرافیای محاسباتی

آماره I موران

آماره I موران-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS اين آماره که با عنوان “خودهمبستگی فضایی” نيز ... مطالعه بیشتر
اهداف جغرافیا

اهداف جغرافیا

اهداف جغرافیا-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS اهداف جغرافیا هدف جغرافيا به عنوان شاخه ای از ... مطالعه بیشتر