ارزيابي آسيب پذيري بافت فرسوده شهر مرودشت در برابر زلزله با استفاده از (AHP) و (GIS)

ارزيابي آسيب پذيري بافت فرسوده شهر مرودشت در برابر زلزله با استفاده از (AHP) و (GIS)

ارزيابي آسيب پذيري بافت فرسوده شهر مرودشت در برابر زلزله با استفاده از (AHP) و (GIS)


شهر زيستگاه متراکم انساني است که به دليل حضور انسان، نيازمند امنيت و ايمني در همه ابعاد کالبدي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… است. موقعيت جغرافيايي شهر مرودشت به گونه اي است که هم از نظر توپوگرافي و هم از نظر زمين شناسي دروني زمين، خطر وقوع زلزله اين شهر را تهديد مي نمايد. وجود گسل هاي دروني زمين در منطقه مرودشت و اطراف آن، سابقه فعاليت اين گسل ها، دوره بازگشت زلزله و پهنه بندي خطر لزره اي در کنار بافت فرسوده، وسعت، نوع و ميزان فرسودگي، امکان تخريب پذيري بالا و… از مهمترين تهديدات براي اين شهر است. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي / تحليلي و بر اساس هدف پژوهش کاربردي است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه با ساکنين و استفاده از کتب و مقالات است. در اين پژوهش ابتدا با توجه به شرايط ويژه بافت فرسوده شهر مرودشت و همچنين پس از بررسي و مطالعات تحقيقات پيشين تعداد 9 شاخص از قبيل جنس سازه، قدمت بنا، کيفيت ساختمانها، عرض معابر، تراکم جمعيت، فاصله از آتشنشاني، دسترسي به فضاي باز و نزديکي به مراکز درماني تعريف شد و براي هريک از شاخص ها، زير شاخص هايي در نظر گرفته شده است و سپس به تدوين و توزيع 30 پرسشنامه بين کارشناسان و متخصصان شهر پرداخته شد و پس از آن به وزن دهي و اولويت بندي شاخص ها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و نرم افزار (Expert choict) پرداخته مي شود. و در انتها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، نقشه هاي آسيب پذيري بافت فرسوده مرودشت تهيه مي شود. نتايج تحقيق نشانگر اين است که در بين شاخص هاي مورد بررسي، شاخص کيفيت ساختمانها با وزن 0.328 داراي بالاترين وزن نهايي و شاخص فاصله از آتش نشاني با وزن 0.017 کمترين وزن نهايي را دارند و با توجه به نقشه نهايي آسيب پذيري مشاهده مي گردد که توزيع مناطق با آسيب پذيري بالا حدود 32 درصد از مساحت بافت را در بر گرفته است، 31 درصد از بافت داراي آسيب پذيري متوسط و بقيه مساحت بافت را فضاهاي داراي آسيب پذيري کم به خود اختصاص داده است.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=278913
آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید