ارزيابي اقليم آسايش گردشگري استان اردبيل با استفاده از شاخص TCI و تکنيک GIS

ارزيابي اقليم آسايش گردشگري استان اردبيل با استفاده از شاخص TCI و تکنيک GIS

ارزيابي اقليم آسايش گردشگري استان اردبيل با استفاده از شاخص TCI و تکنيک GIS


درحال حاضر صنعت گردشگري يکي از منابع مهم توليد درآمد، اشتغال و ايجاد زير ساخت ها براي نيل به توسعه پايدار محسوب مي شود. استان اردبيل يکي از مناطق زيباي گردشگري شمال غرب کشور ما است که در چهار فصل سال مورد توجه گردشگران بسيار است. اين استان از قابليت ها وتوانمندي هاي زيادي براي ايجاد و توسعه گردشگري برخوردار است. يکي از نياز هاي مهم واساسي به منظور توسعه قابليت ها وتوانمندي هاي گردشگري منطقه، برخورداري از اقليم مناسب گردشگري مي باشد. آگاهي از وضعيت اقليمي و زمان هاي مساعد براي گردشگري، از مهم ترين نياز هاي گردشگران است.يکي از متداول ترين شاخص هاي اقليم گردشگري شاخص TCI مي باشد. در اين پژوهش به منظور ارزيابي شرايط اقليم گردشگري وجاذبه هاي اقليمي استان اردبيل از نقطه نظر گردشگري، ازشاخص اقليم گردشگري TCI وداده هاي اقليمي چهار ايستگاه سينوپتيک استان استفاده شده است. بدين منظور ابتدا آمار هفت پارامتر اقليمي موردنياز به صورت ماهانه از ايستگاه هاي سينوپتيک استان دربازه زماني 15ساله (2010-1996) استخراج شد. پس از استخراج آمار، پايگاه اطلاعاتي مربوطه تشکيل و برپردازش آن ها با استفاده از شاخص TCI اقدام گرديد. سپس با بهره گيري از نرم افزار GIS در ميان يابي، تعميم داده هاي نقطه اي به پهنه اي و ترکيب نقشه ها، زمان مساعد جهت حضور گردشگران در استان اردبيل مشخص شد. نتايج پژوهش نشان داد که ماه هاي ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهروآبان با رتبه هاي خوب، خيلي خوب، عالي و ايده آل بهترين شرايط رابراي حضور گردشگران دراستان دارامي باشد. درماه هاي فروردين، آذر، دي، بهمن و اسفند که برابر با ماه هاي سرد سال است، شرايط نامطلوب آسايش زيست اقليمي درمنطقه حاکم بوده واستان وضعيت مناسبي براي حضور گردشگران ندارد.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=357694
آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

صفحه-اصلی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید