ارزيابي اكوتوريسم در جنگل هاي اطراف تالاب زريبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

ارزيابي اكوتوريسم در جنگل هاي اطراف تالاب زريبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

ارزيابي اكوتوريسم در جنگل هاي اطراف تالاب زريبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


بارزترين و ارزشمندترين اکوسيستم تالابي در استان کردستان درياچه زريبار است که در نزديکي شهرستان مريوان قرار داشته و با بخشي از جنگل هاي زاگرس شمالي که متعلق به هات اسپات جهاني ايران و آناتولي است احاطه شده است. هدف اصلي انجام اين پژوهش ارزيابي توان جنگل هاي اطراف تالاب زريبار براي کاربري اکوتوريسم به منظور تعديل فشار تفرجي در اکوسيستم شکننده تالاب و هدايت بخشي از اين فشار به سمت جنگل است. در اين بررسي پس از شناسايي منابع اکولوژيکي (پايدار و ناپايدار) تجزيه و تحليل و جمع بندي منابع صورت گرفت. با مبنا قرار دادن اصول دستي نقشه سازي يگان هاي محيط زيستي و استفاده از روش سيستمي رايج در ايران در محيط نرم افزار (ArcGIS9.2) لايه هاي اطلاعاتي با هم تلفيق شدند و در نهايت 151 يگان محيط زيستي تفکيک و نقشه سازي شد. سپس با استفاده از مدل هاي ويژه طراحي شده براي اکوتوريسم جنگل هاي منطقه، ارزيابي توان اکولوژيکي براي اکوتوريسم متمرکز با سه طبقه توان و اکوتوريسم گسترده با دو طبقه توان در منطقه انجام شد. در مرحله بعد با شناسايي منابع اجتماعي- اقتصادي و تجزيه و تحليل اين داده ها، نقشه سازي و طبقه بندي شاخص هاي مهمي چون کاربري فعلي اراضي، درآمد حاصل از کاربري ها، ساختارهاي زيربنايي، نرخ بيکاري و پراکنش دام انجام گرفت و نيازهاي اجتماعي- اقتصادي دو دهستان موجود در محدوده مطالعاتي بررسي و به منظور اتخاذ تصميم نهايي با توان اکولوژيکي منطقه تلفيق شد. در نتيجه از کل مساحت منطقه (8236.50 هکتار) 10.84 درصد به تفرج متمرکز طبقه 2 (892.69 هکتار)، 12.32 درصد به تفرج متمرکز طبقه 3 (1015.01 هکتار)، 10.56 درصد به تفرج گسترده طبقه 1 (869.64 هکتار) و 0.81 درصد براي تفرج گسترده طبقه 2 (66.57 هکتار) تعلق گرفت.
واژگان کلیدی
اکوتوریسم، ارزیابی توان اکولوژیکی، جنگل های اطراف تالاب زریبار، سامانه اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=130379

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید