ارزيابي توان طبيعت گردي شهرستان بهشهر بر مبناي روش ارزيابي چند معياره با استفاده از GIS

ارزيابي توان طبيعت گردي شهرستان بهشهر بر مبناي روش ارزيابي چند معياره با استفاده از GIS

ارزيابي توان طبيعت گردي شهرستان بهشهر بر مبناي روش ارزيابي چند معياره با استفاده از GIS


توسعه لگام گسيخته طبيعت گردي همانند ساير انواع توسعه، مي تواند آثار منفي بر فرهنگ، اقتصاد و محيط زيست جامعه ميزبان و حتي امنيت گردشگران بر جاي گذارد. شهرستان بهشهر در شرق استان مازندران، با انواع اكوسيستم هاي ساحلي، جلگه اي، جنگلي و كوهستاني، داراي قابليت هاي فراواني براي طبيعت گردي مي باشد در اين مطالعه براي ارزيابي توان طبيعت گردي در محدوده شهرستان بهشهر، از روش ارزيابي چند معياره(MCE) بر مبناي منطق فازي استفاده شده است. علاوه بر اين، براي اولين بار در ايران، دو معيار فرسايش پذيري بالقوه خاک و ميزان خطر زمين لغزش نيز در ارزيابي چند معياره توان طبيعت گردي معرفي و مورد استفاده قرار گرفت. براي اين كار، پس از تعيين معيارهاي موثر در ارزيابي توان طبيعت گردي، لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز گردآوري، آماده سازي و استاندارد شد. همچنين وزن عوامل با روش مقايسه زوجي(AHP) تعيين گرديد و با استفاده از عملگر تركيب خطي وزن داده شده (WLC)، كليه لايه ها تلفيق شدند و نقشه رستري توان طبيعت گردي تهيه گرديد. آنگاه اين نقشه زون بندي گرديد و مطلوبيت ناحيه اي سرزمين(ZLS) در هرزون محاسبه شد. در نهايت، با طبقه بندي نقشه برداري و حذف مساحت هاي زير 20 هكتار، تعداد 35 زون با توان بالا، 137 زون با توان متوسط و 4 زون با توان ضعيف براي طبيعت گردي معرفي شد. در اين مطالعه مشخص شد كه از كل مساحت شهرستان، حدود 82400 هكتار داراي محدوديت، حدود 4500 هكتار داراي توان بالا، حدود 55000 هكتار داراي توان متوسط و حدود 2600 هكتار داراي توان ضعيف براي طبيعت گردي گسترده مي باشد.
واژگان کلیدی
ترکیب خطی وزن داده شده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، فرسایش پذیری و لغزش زمین
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144039

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید