ارزيابي حساسيت نواحي بالادست سد مهاباد به فرسايش با استفاده از سنجش از دور و GIS

ارزيابي حساسيت نواحي بالادست سد مهاباد به فرسايش با استفاده از سنجش از دور و GIS

ارزيابي حساسيت نواحي بالادست سد مهاباد به فرسايش با استفاده از سنجش از دور و GIS


حوضه آبريز سد مهاباد، براثر تغيير كاربري زمين، در معرض فرسايش شديد قرار گرفته است. در اين حوضه، تنها در دو ايستگاه، اندازه گيري بار رسوب صورت مي گيرد و بنابراين در حوضچه هاي كوچك تر تشخيص مناطق آسيب پذير براي اولويت بخشيدن به برنامه هاي حفاظتي و آمايش سرزمين دشوار مي گردد. يكي از روشهاي اين كار، طبقه بندي اين حوضه به نواحي با حساسيتهاي مختلف در برابر فرسايش براساس شاخصهاست كه در اين پژوهش صورت گرفته است. اين شاخصها عبارتند از: شيب، ارتفاع، فرسايش پذيري سنگها، كاربري اراضي، ميزان بارندگي و زمان تمركز حوضه ها تهيه نقشه هاي توزيع هر يك از اين شاخصها و همپوشاني آنها نشان داده است كه مناطقي بيشترين وسعت حساس به فرسايش زياد و خيلي زياد را دارا هستند كه شيب زياد و سنگها فرسايش پذيري بسيار بالايي داشته باشند. ولي در مناطقي با سنگهاي مقاوم، كاربري اراضي عامل تعيين كننده است. از آنجا كه در بين همه عوامل، تنها كاربري اراضي است كه مي تواند توسط انسان، به سرعت و به آساني تغيير يابد، بخشهاي بالادست حوضه هايي با زمان تمركز كم، شيب زياد، فرسايش پذيري بالا و بارندگي زياد كه هنوز پوشش جنگلي و مرتعي دارند، بيشتر از هر جاي ديگري به اقدامات پيشگيري كننده نياز دارند.
واژگان کلیدی
سد مهاباد، پهنه بندی فرسایش، حفاظت خاک، سامانه اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=63447

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید