ارزيابي سرانه کاربري فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران

ارزيابي سرانه کاربري فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران

ارزيابي سرانه کاربري فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران


بررسي و تحليل سرانه کاربري هااز جمله کاربري فضاي سبز شهري به عنوان يکي از عناصر زيست محيطي در برنامه ريزي شهري مي باشد. پراکندگي نامناسب کاربري فضاي سبز شهري و کمبود سرانه آن بويژه در کلان شهرها از جمله دغدغه هاي اصلي مديران شهري است. با توجه به اهميت فضاي سبز و نقش آن در کاهش آلودگي ها و به عنوان يکي از عوامل موثر در شکل دهي پايداري اجتماعي در شهر، تحقيق حاضر به بررسي اين امر در يکي از مناطق پرتراکم کلان شهر تهران در منطقه هشت پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصيفي- تحليلي مي باشد و تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمارهاي توصيفي و نيز سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام گرفته است. نتايج تحقيق حاکي از اين واقعيت است که منطقه مورد مطالعه با کمبود سرانه فضاي سبز و نيز پراکندگي نامناسب فضاي سبز شهري روبرو بوده و جهت مکان يابي و احداث بوستان هاي جديد نيز پيش نهادهاي از جمله تملک زمين هايي که داراي مقياس نسبتا بزرگ که در طرح تفصيلي با نام کاربري ذخيره توسعه و نوسازي شهري در نظر گرفته شده است ارائه مي گردد. ضمنا با توجه به فضاهايي که بعد از احداث اتوبان امام علي (ع) در منطقه هشت بجاي مانده و تملک آن در اختيار شهرداري قرار گرفته است، مي توان با تبديل آن به فضاي سبز، نسبت به افزايش سرانه کاربري مورد نظر دست يافته و با اتخاذ تدابير بالا به رفع کمبود سرانه در منطقه و ايجاد عدالت اجتماعي در سطح آن که يکي از اهداف برنامه ريزي شهري مي باشد دست بيابيم.در اين پژوهش ابتدا نسبت به جمع آوري آمار بوستان ها در سطح منطقه پرداخته شده و سپس نسبت به تهيه نقشه بوستان ها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي اقدام شده است و با استفاده از فرمول سرانه ها نسبت به برآورد آنها اقدام شده است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=279308

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید