ارزيابي مراکز درماني-امدادي با استفاده از GIS

ارزيابي مراکز درماني-امدادي با استفاده از GIS


مقدمه: توزيع غيرمتعادل مراکز درماني-امدادي هر منطقه شهري در زمان بحران ها مشکلات زيادي را به همراه داشته و سبب هدر رفت منابع مادي و انساني شده و همچنين مشکلات شهرنشيني شهروندان را به دنبال دارد. مهم ترين هدف اين پژوهش ارزيابي توزيع فضايي مراکز امدادي-درماني و مکان يابي ايجاد مراکز جديد به همراه طراحي شبکه هندسي معابر شهري براي تعيين نزديک ترين مرکز و بهترين مسير رسيدن به محل حادثه در شهر کرمان مي باشد. روش: در اين تحقيق براي ارزيابي کيفي توزيع فضايي مراکز درماني-امدادي از ماتريس هاي چهار گانه مطلوبيت، سازگاري، ظرفيت و وابستگي با توجه به ماهيت مکاني معيارهاي آنها، استفاده شده است. استخراج معيار هاي ارزيابي مراکز درماني-امدادي با روش دلفي انجام پذيرفت. اين معيارها عبارتند از: معيارهاي ماتريس مطلوبيت (مقاومت زمين)، معيارهاي ماتريس سازگاري (1-همجواري به کاربري هاي سازگار: پارک ها و فضاي سبز، زمين هاي باز، مراکز مذهبي و فاصله از معابر اصلي، 2-عدم همجواري با کاربري هاي ناسازگار: صنايع عمده انفجاري مانند پمپ گاز-بنزين و مراکز نظامي)، معيار ماتريس ظرفيت (تراکم جمعيتي) و معيار ماتريس وابستگي شامل فاصله از مراکز درماني – امدادي موجود. هر کدام از اين معيار ها بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي معکوس رتبه بندي شده و سپس در محيط GIS مدلسازي و با به کاربردن توابع تحليلي نقشه ي مکان هاي مناسب ايجاد مراکز درماني-امدادي شهر کرمان تهيه شد. در نهايت بعد از تعريف پايگاه داده ي زمين مرجع براي مسيرهاي شهري، با طراحي شبکه ي هندسي معابر و تعريف محدوديت هاي مورد نظر براي هر مسير مانند طول مسير و وجود چراغ راهنما، با به کار بردن تحليل هاي شبکه در زمان موردنياز، به راحتي بهترين مسير رسيدن نزديک ترين مرکز درماني-امدادي به محل حادثه تعيين شده است. يافته ها: تعداد مراکز درماني-امدادي موجود در شهر کرمان کافي بود، اما از لحاظ استقرار مکاني (شعاع دسترسي) در وضعيت مناسبي قرار ندارند که با استفاده از تلفيق نقشه هاي حاصل از معيارهاي ماتريس مطلوبيت، سازگاري، ظرفيت و وابستگي، بهترين مکان براي احداث مراکز درماني-امدادي مشخص شد. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از آن است که مکان هاي بسيار مناسب احداث مراکز درماني-امدادي به ترتيب در مناطق2و3 شهر کرمان واقع شده اند که در برنامه ريزي ها بايد اين مناطق در اولويت قرار گيرند. همچنين تعيين اهميت نسبي (وزن) معيارها به کمک فرايند سلسله مراتبي معکوس يا IHWP نشان داد، معيار ماتريس مطلوبيت بيشترين اهميت را دارد و از بين معيارهاي مطلوبيت معيار خطر حرکت هاي دامنه اي از کمترين اهميت در تعيين مکان هاي جديد مراکز درماني-امدادي برخوردارست.
واژگان کلیدی
بهترین مسیر، کرمان، تحلیل سلسله مراتبی معکوس، مراکز درمانی_امدادی، روش دلفی
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=474698

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید