خانه / مقالات داخلی و بین المللی(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید) / ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسبترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS

ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسبترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS

ما در این پست قصد داریم شما را با ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسبترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS آشنا کنیم.  www.gisland.org  با ما در ارتباط باشید 09382252774دکتر سعید جَوی زاده

شبکه معابر شهری بعنوان یکی از ارگان های عمد شهرها می توانند در مدیریت بحران های شهری، قبل و بعد از بحران، عملیات بحران و نجات، جابجایی و تخلیه آسیب دیدگان نقش بسزایی داشته باشد. با بررسی میدانی فرایند توانمندسازی شبکه معابر شهری را جهت مدیریت بحران با استفاده از GIS ارزیابی نماید. ابتدا باید آسیب پذیری شبکه معابر بررسی شود. پارامترهایی همچون شاخص های همجواری معابر با تاسیسات زیربنایی آسیب پذیر، ویژگی های ساختمانی ساختمان ها، تعداد طبقات یا ارتفاع ساختمان و نوع کاربری سختمان ها و شاخص های مربوط به معابر مثل شیب، طول، عرض، تعداد تقاطع ها، وجود پل و … . بر اساس روش AHP وزندهی و سپس در محیط GIS مدلسازی و در نهایت با بکاربردن توابع تحلیلی، نقشه آسب پذیری معابر منطقه تهیه می شود. برای خدمات رسانی و تخلیه سریعتر آسیب دیدگان در زمان و یا بعد از بحران، یک پایگاه داده زمین مرجع برای ره های شهری طراحی می شود.

روش: هدف اصلی تشخیص و تفکیک عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری معابر شهری و تعیین میزان اثر هر یک از عوامل بر سطح آسیب پذیری معابر است. از روش دلفی که با نظرخواهی خبرگان آشنا به موضوع میباشد استفاده شده. فهرستی از عناصر آسیب پذیر در قالب سه معیار اصلی تهیه و پس از مقایسه دودویی با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و به کمک نرم افزار Expert choice میزان اهمیت هرمعیار تعیین میشود وو نقشه آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه در GIS از طریق روی هم گذاری لایه های آسیب پذیر تهیه میشود. با طراحی شبکه هندسی معابر شهری، آسیب پذیری معابر شهر در هنگام و بعد از بحران در تحلیل های شبکه ارتباطی جهت نجات و تخلیه مصدومین بدست آمده.

مدل آسیب پذیری شبک ارتباطی شهر مورد نظر میتواند شامل سه مرحله آگاهی، طراحی و انتخاب باشد.

نتایج: هدف از این تحقیق بررسی توانایی شبکه معابر در زمان بحران و بعداز آن هست. ابتوجه به بافت فرسوده ناحیه مورد نظر و پایین بودن شاخص های شهرسازی در این ناحیه، وضعیت نامناسب ساختمان ها از نظر کیفیت و قدمت، بالابودن تراکم های ساختمانی و سکونی، آسیب پذیر یشبکه معابر در ناحیه میباشد. یکی از نواحی منطقه با توجه به نقشه آسیب پذیری مشاهده شد که دلیل عمده آسیب پذیری معابر تراکم بالای ساختمان ها و قرار گرفتن تاسیسات زیربنایی است همچنین در بخش های قدیمی با معابر کم عرض آسیب پذیری زیاد است. دلیل این موضوع را میتوان ساختمان های جدید و دارای شاخص های شهرسازی مناسب، شبکه معابر عریض تر و فضاهای باز بیشتر دانست. تعیین نسبی معیارها به کمک AHP نشان داد که همجواری با تاسیسات آسیب پذیر مانند پمپ بنزین یا تاسیسات گازی و عرض معابر بیشترین اهمیت را دارند. معیارهای شیب و انحنای معابر و کاربری ساختمان ها و تعداد تقاطع معابر از کمترین اهمیت در تعیین سطح آسیب پذیری برخورداراست.

میتوان نتیجه گرفت که آسیب پذیری معابر شهری با رویکرد زلزله، معلول یک معیار نیست بلکه برآیندی از عوامل و معیارها ست که در کنارهم، تحلیل آسیب پذیری معابر را فراهم می سازند.  از کاربردهای مدل مذکور به ارزیابی های قبل از اجرای طرح های توسعه مناطق جدید شهری و یا شهرک های جدید با هدف تعیین ضوابط تراکم جمعیتی و ساختمانی، قوانین کنترل حداکثر ارتفاع ساختمان ها و الگوی کاربری زمینی میتوان اشاره کرد. همچنین میتوان با تعریض معابر قدیمی با توجه به قوانین و مقررات مناسب با استانداردهای لرزه ای را اجرا نمود. همچنین میتوان با گسترش فضاهای باز و سبز مناطقی امن را جهت نجات آسیب دیدگان افزایش داد. اجرای مدل در قالب یک نرم افزار تجاری می تواند ابزاری مهم در طراحی و برنامه ریزی شهری، حمل ونقل و طرح های آمایش سرزمین باشد.

نتیجه کلی این است که اجرای تحلیل های شبکه مانند یافتن بهترین مسیر با در نظر گرفتن محدودیت آسیب پذیری شبکه معابر، کرایی مدل را درنجات هرچه سریعتر مصدومین افزایش میدهد.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=315128
آموزش کاربردی GIS و RS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

آموزش کاربردی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)،سنجش از دور(RS)،آمار فضایی(Spatial statistics) و…

 

مهمترین کاربردهای GIS در حمل و نقل شهری چیست؟
برنامه ریزی اصلی در جنبه های مختلف شبکه راه می تواند در فقدان دسترسی به حجم اطلاعات مورد نیاز برای این هدف ویژگی یابد. حتی اگر این اطلاعات در دسترس باشد، مشکل بعدی چگونگی مدیریت و دسترسی به آنهاست. شبکه های بزرگراهی با مشکلات ناشی از فقدان سرمایه برای زیرساخت روبروست. اتخاذ فناوری های نوظهور همچون سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) می تواند به بهبود فرآیند تصمیم سازی در برای استفاده بهتر از منابع محدود کمک نماید. اهداف مهم تر برای استفاده از GIS نمایش نقشه و یکپارچه سازی اطلاعات است.

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) برای عملکردهای حمل و نقلی بسیار گسترده است. کارکردهای بارز آن شامل حفاظت از بزرگراه، مدلسازی ترافیکی، تحلیل تصادف و برنامه ریزی راه و ارزیابی زیست محیطی پروژه های راه است. GIS جهان را با اصطلاح طول و عرض جغرافیایی و دیگر سیستم های جغرافیاییِ یک ساختار سلسله مراتبی توصیف می نماید.

پروژه های توسعه ای بسیاری، به طور جدی وابسته به شبکه حمل و نقل است. اطلاعات معتبر زیرساخت های حمل و نقل، نیاز اساسی برای فرآیند تصمیم سازی است. بنابراین نیاز است اطلاعات، قابل اتکا، به روز، مرتبط، در دسترس و قابل استطاعت باشند. این نیاز به اطلاعات، نیازمند رویکرد های جدیدی است که در آن اطلاعات در ارتباط با شبکه ی حمل و نقل باید مورد شناسایی، گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، تحلیل، ارتباط و نمایش قرار گیرد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) نمایان گر پارادیم ( انگاره ) ی جدیدی برای سازمان اطلاعات و طراحی سیستم های اطلاعاتی ، جنبه ی ضروری از چیزی که کاربردی از مفهوم مکان به عنوان اساس ایجاد ساختار سیستم های اطلاعاتی است.کاربردGIS در ارتباط با حمل و نقل است، زیرا ماهیت توزیع فضایی ضروری حمل و نقل، در ارتباط با داده و نیاز برای انواع مختلف تحلیل سطح شبکه، تحلیل آماری و تحلیل فضایی و کاربرد آن قرار دارد. بیشترین تاثیرات حمل و نقل ، فضایی است.

مزیت اصلی استفاده از GIS توانایی آن در دست یابی و تحلیل فضایی داده های توزیع شده با احترام به مکان فضایی واقعی آن در یک نقشه ی پایه ی یک ناحیه ی تحت پوشش است که اجازه می دهد تحلیل، با سیستم های مدیریتی دیگر داده محور امکان پذیر نباشد. فایده ی اصلی کاربرد GIS، تنها در دسترسی و نمایش آسان و کاربردوست نیست، بلکه در ظرفیت تحلیل فضایی و قابلیت کارکرد برای کاربرد استاندارد GIS همچون نقشه سازی زمینه ای، جدول بندی، تحلیل سطح شبکه، دسترسی مشابه به لایه های مختلف داده و همپوشانی آن، به خوبی توانایی در روبرویی با برنامه ها و نرم افزاری جانبی و برای حمایت از تصمیم، مدیریت داده و کارکرد های خاص کاربر است. به علاوه ، توانایی بسیاری از نرم افزار های GIS در تهیه ی بسیاری از مدل ها و الگوریتم های پایه ی حمل و نقل ممکن است در موقعیت های خاص نیز موثر واقع گردد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت زیرساخت های بزرگراهی در راهی مشابه برای کاربری کنونی آن در اطلاعات زمین محور مورد استفاده قرار گیرد. روند ها و گرایشات GIS فراهم آورنده ی یک روش شناسی هماهنگ برای طراحی با هم طیف وسیعی از منابع اطلاعاتی و در دسترس قرار دادن آن هاست. ابزارهای GIS می تواند برای کمک به متخصصین فنی و مدیریتی در مدیریت مقرون به صرفه و مطلوب منابع مورد استفاده قرار گیرد.

با ما در تماس باشید: 09382252774- مؤسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز- دکتر سعید جوی زاده

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

ارزیابی داده‌های بارش دور سنجی GPM در مقابل داده‌های مشاهده‌ای (موردمطالعه: غرب میانه ایران)

ارزیابی داده‌های بارش دور سنجی GPM در مقابل داده‌های مشاهده‌ای (موردمطالعه: غرب میانه ایران)

ارزیابی داده‌های بارش دور سنجی GPM در مقابل داده‌های مشاهده‌ای: یکی از مهم‌ترین مشکلات پژوهشگران …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟