استفاده از زمين آمار و GIS در پهنه بندي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب انزلي

استفاده از زمين آمار و GIS در پهنه بندي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب انزلي

استفاده از زمين آمار و GIS در پهنه بندي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب انزلي


دراين مطالعه روشهاي آماري مختلف (همبستگي پيرسون، تحليل عاملي و زمين آمار) براي تعيين همبستگي بين عناصر و منشا آلودگي رسوبات و تغييرات مكاني فلزات سنگين در بخشهاي مختلف تالاب مورد استفاده قرار گرفت. در طي مطالعه غلظت عناصراصلي و فلزات سنگين (Al, Fe, K, Mg, Mn, Ti, S, P, Na, Ca, Sr Ba, As, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, V, Ni, Pb, Zn)در رسوبات 18 نقطه از تالاب و رودخانه منتهي به آن اندازه گيري شد. نتايج تحليل عاملي و همبستگي پيرسون نشان داد كه نيكل داراي منشا مشترک انسانزاد و طبيعي است در حاليکه As ,Bi ,Cd ,Co ,Cr ,Cu ,Mo ,Pb ,Zn ,V فقط منشا انسانزاد دارند. براي درونيابي و بررسي تغييرات مكاني داده هاي فلزات سنگين از روش كريجينگ معمولي استفاده شد. ابتدا نرماليته داده ها با استفاده از آزمون كولموگرف – اسميرنف بررسي شد و پس از رسم سمي واريوگرام براي هر يك ازفلزات سنگين، مدلهاي مختلف مدور، كروي، نمايي وگوسي به واريوگرامها برازش داده شد. براي اعتبارسنجي و انتخاب بهترين مدل پارامتر RMS بدست آمده از Cross-Validation مورد استفاده قرار گرفت. بهترين مدل برازش شده براي فلزات سنگين براي عناصر As Cu و Pb نمايي و براي Zn ,Cd و Ni مدور مي باشد. نتايج حاصله حاكي از دقت بالاي تخمين كريجينگ براي عناصر Cu, Ni, AS و Pb مي باشد. نقشه پهنه بندي آلودگي توليد شده توسط نتايج کريجينگ و GIS نشان داد که بخشهاي هندخاله و شيجان آلوده ترين و سياه کيشم غيرآلوده ترين بخش تالابند.
واژگان کلیدی
کریجینگ، واریوگرام، فلزات سنگین، الودگی، تالاب انزلی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=131042

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید