الگوي سامان دهي فضاي سبز شهري با استفاده از GIS در منطقه 10 شهرداري مشهد

الگوي سامان دهي فضاي سبز شهري با استفاده از GIS در منطقه 10 شهرداري مشهد

الگوي سامان دهي فضاي سبز شهري با استفاده از GIS در منطقه 10 شهرداري مشهد


امروزه پيشرفت بشر در زمينه تحولات فناوري و صنعتي، تغييرات مهم و اساسي در محيط زيست انساني بر جاي گذاشته است. به منظور تعديل اثرات مخرب اين آسيب هاي زيست محيطي، مهم ترين و در عين حال ساده ترين راه توسعه فضاي سبز مي باشد. گسترش و توسعه فضاي سبز در کشورهاي مختلف همبستگي زيادي با محيط طبيعي و پيشرفت هاي فني هر کشور دارد. کاربري فضاي سبز به عنوان يکي از عناصر مهم و حياتي شهر، دستخوش تغييرات زيادي شده و همراه در جهت تامين منافع کاربري هاي انتفاعي مورد بي مهري قرار گرفته است. هدف از تحقيق در اين مقاله، شناسايي کاربري هاي فضاي سبز در منطقه 10 شهرداري مشهد با استفاده از داده هاي موجود و بيان کمبودها در زمينه شهروندان به پارک هاي عمومي شهري بر اساس استانداردهاي معتبر مي باشد. يافته ها نشان داد که سرانه فضاي سبز شهري با استناد به آمارهاي موجود رقمي برابر 6.79 مترمربع به ازاي هر نفر است که نسبت به سرانه هاي موجود در کشور، رقم پاييني را داراست. اما سطح برخورداري از فضاي سبز در نواحي سه گانه شهرداري منطقه 10 نيز نوساناتي را نشان خواهد داد. طوري که ناحيه يک با سرانه 4.9 مترمربع، برخوردارترين و ناحيه دو با 4.1 مترمربع، پايين ترين سرانه را اختصاص مي دهد. با توجه به يافته ها، اهميت دادن به توزيع عادلانه فضاي سبز در سطح منطقه مورد مطالعه، توجه به معيارهاي مکان يابي در برنامه ريزي کاربري اراضي، استفاده از ابزارها و روش هاي به روز در تجزيه و تحليل اطلاعات و مکان يابي فضاي سبز مانند سيستم اطلاعات جغرافيايي، بررسي اثرات اجتماعي و رواني فضاي سبز شهري، اقدام جهت تصرف و آماده سازي زمين هاي باز شهري موجود و جلوگيري از تغيير کاربري فضاي سبز شهري پيشنهادي طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مشهد پيشنهاد شده است.
واژگان کلیدی
توزیع فضایی، پارک محله، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فضای سبز
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172770

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید