امکان سنجي کوهپيمايي تفريحي- ورزشي در جهت گردشگري روستايي استان مازندران با بهره گيري از GIS

امکان سنجي کوهپيمايي تفريحي- ورزشي در جهت گردشگري روستايي استان مازندران با بهره گيري از GIS

امکان سنجي کوهپيمايي تفريحي- ورزشي در جهت گردشگري روستايي استان مازندران با بهره گيري از GIS


در ايران، روستاها باوجود داشتن منابع طبيعي پايه کشاورزي، با مشکلات اقتصادي مواجه مي باشند. اين مسايل لزوم توجه به راهکارهاي مکمل اقتصادي چون گردشگري روستايي را مطرح مي سازند. گردشگري روستايي مي تواند طيف وسيعي از فعاليت هاي گردشگري، از جمله کوهپيمايي تفريحي – ورزشي را شامل گردد. کوهپيمايي، فعاليتي پرطرفدار در سراسر جهان است که بسياري به آن مي پردازند. استان مازندران نيز به لحاظ خصوصيات طبيعي و ويژگي هاي اقليمي و غيره از استانهاي ممتاز به لحاظ فعاليت هاي مبتني بر طبيعت محسوب مي گردد. اما مساله اين است که ويژگي هاي طبيعي به ويژه ارتفاعات و توپوگرافي، آن چنان که بايد به عنوان فرصت در جهت توسعه روستاهاي استان مازندران شناسايي نگرديده و در اين جهت برنامه ريزي نشده است. در اين راستا به نظر مي رسد که استان مازندران در زمينه کوهپيمايي تفريحي – ورزشي در راستاي گردشگري روستايي و نتايج حاصل ازآن در جهت اقتصاد تکميلي، استعداد و ظرفيت دارد. لذا اين پژوهش در اين راستا، با بهره گيري ازسيستم اطلاعات جغرافيايي، نسبت به شناسايي مناطق مستعد کوهپيمايي تفريحي – ورزشي استان مازندران اقدام نمود و سپس روستاهاي در ارتباط اين مناطق مستعد در سه بازه کمتر از 500 متر، 500 تا 1000 متر و 1000 تا 1500 متر در قالب دو نوع روستاي زير 20 خانوار و بالاي 20 خانوار به تفکيک شناسايي گرديد و سپس جهت ارايه راهکارهاي کاربردي با توجه به چهار شاخص تعداد روستا، جمعيت، تعداد خانوار و دسترسي به راهها در جهت گردشگري روستايي مورد تحليل واقع گرديد روش تحقيق توصيفي – تحليلي است. بر اساس يافته هاي تحقيق استان مازندران در زمينه هاي طبيعي، انساني (روستايي) و فرصتهاي توسعه گردشگري روستايي مبتني بر کوهپيمايي تفريحي – ورزشي داراي استعداد مي باشد. در انتها نيز بر اساس يافته هاي تحقيق راهکارهاي کاربردي نيز ارايه شده است.
وازگان کلیدی
کوهپیمایی تفریحی-ورزشی، گردشگری روستایی، مازندران، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=132949

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید