اهميت کاربرد GIS در برنامه ريزي شبکه جاده هاي جنگلي (مطالعه موردي سري دو شفارود)

اهميت کاربرد GIS در برنامه ريزي شبکه جاده هاي جنگلي (مطالعه موردي سري دو شفارود)

اهميت کاربرد GIS در برنامه ريزي شبکه جاده هاي جنگلي (مطالعه موردي سري دو شفارود)


شبکه جاده هاي جنگلي در اغلب طرح هاي جنگل داري، به عنوان تاسيسات زيربنايي نقش اساسي در مديريت، حفاظت و احياي جنگل ها در نواحي کوهستاني دارند. در تحقيق حاضر سعي شده تا کارايي GIS در تهيه نقشه هاي مورد نياز براي بررسي ميزان عبور جاده از مناطق پايدار بررسي شود. براي اين منظور سري دو شفارود که مساحتي معادل 1742 هکتار دارد در نظر گرفته شده است. براي تهيه نقشه پايداري منطقه، دو نقشه بافت خاک و سنگ بستر را با هم تلفيق نموديم و نقشه پايداري در پنج طبقه با پايداري خيلي بالا، بالا، متوسط، پايين و خيلي پايين تهيه گرديد. با توجه به اين که عوامل موثر در طراحي جاده شامل: شيب، جهت، ارتفاع، تيپ گياهي، موجودي در هکتار و پايداري مي باشد، با تنظيم يک پرسش نامه، نقطه نظرات متخصصان در رابطه با تعيين اهميت نسبي عوامل جمع آوري و جمع بندي گرديد. اين عوامل به روش مقايسه دو به دو، وزن دهي شدند. بر اساس وزن مشخصه ها نقشه قابليت عبور مناطق در سه طبقه با قابليت عبور بالا، متوسط و پايين تعيين گرديد. سپس با استفاده از نرم افزار PEEGER اقدام به طراحي جاده روي نقشه قابليت عبور اراضي نموديم. در نهايت جاده طراحي شده از مناطق با ارزش پايداري و قابليت عبور بالا را با جاده موجود در طرح مقايسه نموديم. نتايج نشان داد که جاده طراحي شده با استفاده از امکانات GIS ، با دارا بودن تراکم بهينه، از لحاظ فني و پارامترهاي زيست محيطي از جاده موجود مناسب تر است.
وازگان کلیدی
شبکه جاده جنگلی، پایداری خاک، سامانه اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=116737

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید