اولویت های پژوهشی سازمان ها در زمینهGIS 

جمع آوری:

دکتر سعید جوی زاده

شماره تماس و مشاوره:

09382252774

اولویت های پژوهشی در زمینه GIS :

اولویتهای پژوهشی سازمانها در زمینه GIS

GIs و کاربرد آن در بیمه عمر

نقش gis در برنامه ریزی شهری

ساخت نرم افزار جامع طراحی مبتنی بر gis

کاربردهای gis در صنعت گاز و گازرسانی

نقش gis در پیاده سازی شبکه های هوشمند

بررسی الزامات gis قاچاق کشور (مدلسازی(

پیاده سازی بانک اطلاعات جغرافیایی (gis)

بکارگیری gis در بهره برداری شبکه های توزیع

طراحی و ساخت gis در سطح ولتاژ 132کیلوولت بومی

طرح جامع حفاظت شبکه های فشار متوسط بر اساس gis

تهیه و تولید سالنامه کشاورزی با استفاده از gis

بررسی پدیده Very Fast Transient Over Voltage (VFTO)در پستهای gis

بررسی کاربردهای gis در بیمه های اموال و مسئولیت

مکان یابی بهینه تجهیزات مانوری با استفاده از gis

طرح  gis استان براساس نیازهای واحدهای تخصصی

مطالعات و تاثیر اجرای زیرساخت اطلاعات مکانی (gis)

کاربرد سنجش ازدور و gis در مطالعه پدیده گرد و غبار

آمایش مناطق جرم خیز شهر بجنورد با بهره گیری از gis

بررسی ،تحلیل و ارایه نقش gis در مدیریت بحران بنادر

ساخت اسپیسر (ایزولاتور ارتباط دهنده باسبار در gis)

ساخت ماژول نرم افزاری جهت ارتباط نرمافزارهای PM و gis

به کارگیری و راه اندازیgisدر بررسی همه گیری های التور

راه اندازی و توسعه نظام‎های اطلاعاتی (از قبیل MIS و gis )

چاه های آب شرب مناطق روستایی استان قم با استفاده از gis

تدوین اطلس نقشه جامع ایمنی و حفاظت فنی کشور مبتنی برgis

تحلیل بازخوردهای سامانه gis در توزیع برق مشهد و بهبود آن

کاربرد gis و سنجش از راه دور(RS) در مدیریت کمی و کیفی منابع آب

بستر سازی و برنامه ریزی اجرای تعمیرات پیشگیرانه در بستر gis

محاسبه سطح پوشش و آب معادل برف با استفاده از سجش از دور و gis

بررسی و امکان سنجی شبکه های هوشمند (smart grid) بر پایه سیستم gis

طراحی سیستم هوشمند تخلفات و بررسی سوانح رانندگی مبتنی بر gis

بهبود شاخص‎های قابلیت اطمینان با استفاده از نرم افزار gis,PM

تعیین قیود طراحی شبکه (مسیر بهینه) با استفاده از gis و تحلیل AHP

مطالعات سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis ) بیماری‎های شایع استان

طرح جامع ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) در حوزه صنایع استان

تدوین نقشه راه و استراتژی کاربرد gis در شرکت توزیع نیروی برق گیلان

تهیه برنامه های واکنش سریع به بحران تاسیسات آب و فاضلاب در بستر gis

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (gis) در کنترل شهرهای مرزی استان

تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی رسوبات مخازن سدها و تهیه نقشه های gis

مطالعه امکان سنجی استقرار اطلس پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی (gis)

تلفیق RS و gis  و مدل MIKE11 برای شبیه سازی هیدرودینامیکی سیلاب رودخانه ای

مدل مکانیابی شهرک های حمل ونقل بین شهری کالا با استفاده از gis درکشور

تدوین برنامه استراتژیک مطالعات پایه بخش آب استان کرمانشاه در محیط gis

طرح جامع بازیابی و باز آرائی شبکه بر اساس gis و اطلاعات سامانه جامع بار

بررسی و امکان سنجی پیاده سازی شبکه های هوشمند (Smart Grid) بر پایه سیستم gis

اولویت های پژوهشی در زمینه سنجش از دور:

جمع آوری:

دکتر سعید جوی زاده

شماره تماس و مشاوره:

09382252774

بررسی امکان مساحی کشت به کمک تکنیک های سنجش از دور

امکان سنجی بکارگیری فناوری سنجش از دور در پایش آلودگی ها

ایجاد زیرساخت ها جهت انجام مساحی بوسیله دستگاه های سنجش از دور

روش های مختلف ژئوفیزیک و سنجش از دور در اکتشاف منابع آب زیرزمینی

پایگاه اطلاعات بهنگام ماهواره ای و سنجش از دور و فناوریهای نوین پردازشی

مباحث مربوط به فضای خارج از جو، سنجش از دور، اشغال مدارات اختصاصی (GEO و…)

بررسی روش های نوین پایش خشکسالی شامل استفاده از داده های زمینی و سنجش از دور

کاربرد سنجش از دور و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی در بررسی تغییرات اقلیمی استان

پیش ینی دمای مختلف اعماق خاک ومیزان نفوذپزیری یخبندان با استفاده از سنجش از دور

انجام بررسی های تطبیقی روشهای پایش مستقیم(پیمایش زمینی) و غیر مستقیم(سنجش از دور) در زمینه مصارف آب

تعیین حجم مفید سدهای مخزنی با تکنیک های سنجش از دور به جای انجام عملیات هیدروگرافd

شناخت ژئومورفولوژی کارست استان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور

کاربرد فن آوری سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق چاه نیمه هاو اراضی کشاورزی حاشیه مخازن

کاربرد فن آوری سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق چاه نیمه هاو اراضی کشاورزی حاشیه مخازن

ایجاد و پیاده سازی نرم افزار تحت وب مبتنی بر فناوری سنجش از دور برای کاربردهای زیست محیطی

پایش و ارزیابی جابجایی در سطح بدنه سد و محدوده دریاچه سد لار با استفاده از تکنیک های سنجش از دور

دیده بانی مؤلفه های تغییر اقلیم از طریق فناوری های نوین و سنجش از دور در سطح ملی، منطقه ای و جهانی

تحلیل مناطق آسیب پذیر از خشکسالی ها با بهره گیری از رویکردهای نوین سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

انجام بررسی های تطبیقی روشهای پایش مستقیم(پیمایش زمینی) و غیر مستقیم(سنجش از دور) در زمینه مصارف آب

انجام بررسی های تطبیقی روشهای پایش مستقیم(پیمایش زمینی) و غیر مستقیم(سنجش از دور) در زمینه مصارف آب

استفاده از فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر تعرق واقعی و تدقیق مولفه های بیلان آب در مقیاس حوضه آبریز

استفاده از فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و تدقیق مولفه های بیلان آب در مقیاس حوضه آبریز

تجهیزات سنجش از دور زمینی (رادار هواشناسی، لیدار هواشناسی و …) و تجهیزات زمینی واسنجی داده های ماهواره­ای

استفاده کاربردی از سنجش از دور در تعیین محدوده اراضی کشاورزی به تفکیک محصولات کشت شده در شبکه آبیاری گرمسار

شناسایی مناطق آسیب پذیر از خشکسالی ها در سطح استان با بهره گیری از رویکردهای نوین سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

اندازه گیری سطح تحت پوشش بهره برداری شده شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

بهبود الگوریتم ETLOOK به منظور تخمین تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس دشت با استفاده از داده های سنجش از دور و پایش رطوبت خاک

توسعه فناوری سنجش از دور و ادی کوواریانس در اندازه گیری تبخیر-تعرق پوشش گیاهی توسط+ لایسیمتر وزنی در پهنه استان بوشهر

استفاده از سنجش از دور در تعیین پتانسیل مصارف در حوضه های آبریز و بررسی میزان بهره‎وری آب و مقایسه با آمار و اطلاعات صحرایی موجود

شناسایی و ارزیابی منابع آلودهکننده آب های کارستی با استفاده ازتکنیک سنجش از دور وتعیین شعاع تاثیر آنها در حوضه آبریز رودخانه های استان و ارائه راهکارهای علاجبخشی

توسعه دانش فنی و استفاده از روش های نوین( ازقبیل سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، ربات های کوچک برای پایش هوایی، پاراگلایدر و پاراموتور، دوربین های مدار بسته، سیستم های ردیابی ماهواره ای جانداران، ها استفاده از ریزتراشه و….) در ارزیابی، پایش و حفاظت از مناطق و اکوسیستم های خشکی و آبی.

ارزیابی پارامترهای آلودگی آب مخازن سد با استفاده ازسنجش از دور

شناسایی و ارزیابی منابع آلودهکننده آب های کارستی با استفاده از تکنیک سنجش از دورو تعیین شعاع تاثیر آنها در حوضه آبریز رودخانه های استان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید