برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحني در محيط نرم افزاري Arc GIS با ابزار Arc CN-Runoff

برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحني در محيط نرم افزاري Arc GIS با ابزار Arc CN-Runoff

برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحني در محيط نرم افزاري Arc GIS با ابزار Arc CN-Runoff


استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور به منظور تخمين رواناب حوضه آبريز در سال هاي اخير افزايش يافته است. در اين تحقيق، براي تهيه نقشه ارتفاع رواناب به نقشه هاي شماره منحني رواناب و حداکثر بارندگي 6 ساعته با دوره بازگشت 2 ساله نياز است. نقشه شماره منحني رواناب با استفاده از ابزار ArcCN-Runof در محيط GIS تهيه شده است.
شماره منحني رواناب بر اساس فاکتورهايي مانند گروه هيدرولوژي خاک، کاربري اراضي، پوشش زمين و شرايط هيدرولوژيکي تعيين مي شود. نقشه وضعيت پوشش زمين با استفاده از تصاوير 
ETM+ سال 2002 در محيط نرم افزاري Erdas، به روش طبقه بندي نظارت شده تهيه شد. همچنين با کمک شاخص پوشش گياهي تفاوت نرمال شده (NDVI) مراتع و جنگل هاي حوزه به ترتيب به مراتع خوب، متوسط و جنگل هاي انبوه و نيمه انبوه تقسيم بندي شده است. نقشه حداکثر بارندگي 6 ساعته نيز از روابط و معادلات بارندگي حوزه با استفاده از نقشه DEM در محيط GIS ترسيم شد.
با تلفيق نقشه هاي به دست آمده و معادلات مربوطه، نقشه ارتفاع رواناب حوزه ترسيم شد که بر اين اساس متوسط رواناب حوزه 3.18 ميليمتر است که نسبت به روش هاي سنتي (حدود 3.98 ميليمتر) از دقت بالاتري برخوردار است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172801

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید