برآورد توزيع مکاني آب معادل برف سراب رودخانه کارون در محيط GIS

برآورد توزيع مکاني آب معادل برف سراب رودخانه کارون در محيط GIS

برآورد توزيع مکاني آب معادل برف سراب رودخانه کارون در محيط GIS


در حوضه هاي کوهستاني، برآورد آب معادل برف گامي مهم در امر مديريت منابع آب است. هدف از اين تحقيق، بررسي كارايي روش وزني در برآورد توزيع مكاني آب معادل برف با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) بود. بدين منظور ابتدا با استفاده از مقادير مشاهده اي ضخامت و چگالي برف، آب معادل آن محاسبه گرديد. سپس با تعيين پارامترهاي اقليمي و فيزيوگرافي موثر، روش وزني جهت برآورد توزيع مکاني آب معادل برف بکار برده شد. به منظور ارزيابي روش وزني، توزيع مکاني آب معادل برف برآورد شده با روش مذکور، با نتايج حاصله از تکنيک هاي درون يابي مقايسه گرديد. نقشه وزني آب معادل برف نشان داد که مناطق داراي عمق آب معادل برف زياد و خيلي زياد غالبا در ارتفاعات بالا، شيب هاي ملايم و نواحي داراي شاخص بادپناهي زياد يافت مي شوند. بطور کلي، نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که روش وزني قادر به برآورد قابل اطميناني از توزيع مکاني آب معادل برف مي باشد.
واژگان کلیدی
اب معادل برف، تکنیک های درون یابی، حوضه کارون، روش وزنی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=155270

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید