برآورد ميزان انتشار دي اکسين ها و فوران ها از منابع مختلف در ايران و پهنه بندي آن در GIS

برآورد ميزان انتشار دي اکسين ها و فوران ها از منابع مختلف در ايران و پهنه بندي آن در GIS

برآورد ميزان انتشار دي اکسين ها و فوران ها از منابع مختلف در ايران و پهنه بندي آن در GIS


زمينه و هدف: همگام با توسعه و پيشرفت در جوامع کنوني آلاينده هاي متعددي به محيط زيست انتشار مي يابند. سمي ترين آلاينده هاي منتشره به محيط زيست دي اکسين ها و فوران ها مي باشد که از منابع طبيعي و انسان ساخت توليد مي شوند. هدف از اين مطالعه برآورد ميزان انتشار دي اکسين ها و فوران ها از منابع مختلف در ايران، تعيين وضعيت بارگذاري آلودگي در استان هاي کشور و پهنه بندي آن در GIS جهت تبيين وضعيت انتشار اين آلاينده ها از منابع مختلف مي باشد.
روش کار: به منظور دستيابي به اهداف اين مطالعه ابتدا منابع انتشار دي اکسين ها و فوران ها شناسايي و سپس با مراجعه به سازمان هاي متولي، داده هاي مورد نياز جهت برآورد ميزان انتشار اين آلاينده ها از طريق پرسشنامه هاي مربوطه جمع آوري شد. در نهايت با استفاده از فاکتورهاي انتشار تعيين شده توسط برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد، ميزان انتشار هر کدام از منابع برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار
 Excel استفاده شد و وضعيت بارگذاري آلودگي در استان هاي کشور با نرم افزار Arc GIS پهنه بندي گرديد.
يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده ميزان انتشار دي اکسين و فوران در ايران در سال 1388، برابر 1957 گرم بوده است که از اين مقدار 705.8 گرم به هوا، 0.5 گرم به آب، 463.5 گرم به زمين، 144.1 گرم به محصولات وارد شده و 643.2 گرم آن به صورت خاکستر باقي مي ماند
.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که ميزان انتشار دي اکسين و فوران در ايران بسيار زياد مي باشد و تعيين راهکارهاي مديريتي مناسب جهت کنترل اين آلاينده خطرناک الزامي مي باشد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=205156

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید