بررسي توان تفرجي پارک جنگلي آبيدر با استفاده از GIS


به منظور بررسي توان تفرجي پارک جنگلي آبيدر واقع در جنوب غربي سنندج به مساحت 1555 هکتار، از فناوري GIS استفاده شد. ابتدا نقشه هاي شيب، جهت و ارتفاع در نرم افزارهاي Arc GIS 9.1 و Arcview 3.3 تهيه شدند؛ سپس با تلفيق آنها نقشه شکل زمين به دست آمد. با در نظر گرفتن عوامل اقليمي، دما و رطوبت مشخص شد که پارک جنگلي آبيدر براي 6 ماه از سال يعني ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر به ترتيب داراي اولويت تفرجي از حيث مشخصه هاي اقليمي تاثيرگذار بر تفرج و گردشگري در منطقه است و مي توان برنامه تفرجي از حيث رضامندي دمايي اعمال کرد. به منظور تهيه نقشه تراکم پوشش گياهي با بازديد ميداني و با روش آماربرداري ترانسکت خطي اندازه گيري و بنا به مدل جهانگردي مخدوم طبقه بندي شد. با روي هم گذاري نقشه شکل زمين، طبقات خاک و پوشش گياهي نقشه واحدهاي محيط زيستي تهيه شد. در نهايت از مقايسه واحدها با مدل جهانگردي مخدوم، نقشه توان تفرجي اوليه به دست آمد. نتايج نشان داد از کل مساحت منطقه، 5 درصد از پارک آبيدر داراي توان تفرج متمرکز طبقه دو، 50 درصد توان تفرج گسترده طبقه يک و 45 درصد از سطح پارک داراي توان تفرج گسترده طبقه دو است.

جهت دریافت مقاله کامل برروی لینک زیر کلیک کنید:

 

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=151565

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:
https://gisland.org/

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید