بررسي حساسيت مناطق كارستي استان كرمانشاه نسبت به فروريختن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

بررسي حساسيت مناطق كارستي استان كرمانشاه نسبت به فروريختن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

بررسي حساسيت مناطق كارستي استان كرمانشاه نسبت به فروريختن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)


در اين مطالعه حساسيت مناطق كارستي استان كرمانشاه نسبت به فروريختن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور پارامترهاي زمين شناسي و هيدرولوژي، پارامترهاي توپوگرافي و پارامترهاي کاربري و پوشش گياهي، مورد ارزيابي قرار گرفت. ابتدا نقشه حريم براي لايه هاي گسل، سيستم زهکشي، جاده ها و مناطق مسکوني شهري ايجاد و همجنس گرديد. به منظور مشخص کردن درجه حساسيت مناطق کارستي استان با توجه به پارامترهاي زمين شناسي و هيدرولوژي و پارامترهاي کاربري و پوشش گياهي و نيز با توجه به هر سه پارامتر، از تکنيک همپوشاني و وزن دهي استفاده شد. نتايج حاصل از همپوشاني پارامترهاي زمين شناسي و هيدرولوژي نشان داد كه 23.67 درصد از مناطق کارستي داراي درجه آسيب پذيري زياد و بسيار زياد،59.32 درصد از اين مناطق يعني معادل با 5211 کيلومتر مربع در شيب کمتر از 8، يعني در منطقه بسيار حساس به فروپاشي، 38.27 درصد از مناطق کارستي تحت تاثير پارامترهاي کاربري و پوشش گياهي داراي درجه آسيب پذيري زياد و بسيار زياد، و در نهايت 45.41 درصد از مناطق کارستي تحت تاثير هر سه پارامتر داراي آسيب پذيري زياد و بسيار زياد مي باشد.
واژگان کلیدی
کارست، اب های زیرزمینی، گسل، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، کرمانشاه
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=131230

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید