بررسي روند تغييرات کاربري و پوشش اراضي تالاب GIS شادگان با استفاده از سنجش از دور و ارائه راهکارهاي مديريتي

بررسي روند تغييرات کاربري و پوشش اراضي تالاب GIS شادگان با استفاده از سنجش از دور و ارائه راهکارهاي مديريتي

بررسي روند تغييرات کاربري و پوشش اراضي تالاب GIS شادگان با استفاده از سنجش از دور و ارائه راهکارهاي مديريتي


تالاب ها با ارائه بسياري از خدمات ازجمله جلوگيري از سيل، طوفان و حفظ کيفيت آب، زيستگاه حيات وحش و کنترل فرسايش خاک حائز اهميت هستند. بررسي تغييرات تالاب ها يکي از نيازهاي اساسي در مديريت و ارزيابي از منابع طبيعي است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي و مقايسه تغييرات تالاب بين المللي شادگان طي دو دهه گذشته است. بدين منظور روند تغييرات اين تالاب و پديده هاي مختلف مرتبط با آن با استفاده از تصاوير ماهواره لندست در محيط نرم افزار (4.7) ENVI به کمک روش طبقه بندي نظارت شده و الگوريتم شباهت طي يک دوره زماني 24 ساله (2013 – 1990) بررسي گرديد. نتايج نشان مي دهد که مساحت تالاب طي سال هاي 1990 تا 2003 به دليل پديده خشک سالي و افزايش فعاليت هاي انساني به ميزان 8.5 درصد کاهش يافته و از سال 2003 تا 2013 به دليل ورود بار آلودگي ناشي از زهاب هاي کشاورزي و واحدهاي صنعتي و بروز پديده تغذيه گرايي، افزايش 6.5 درصدي در مساحت پوشش گياهي بخش آب دار تالاب رخ داده است. در اين راستا جلوگيري از ورود انواع آلودگي ها و تضمين کيفيت آب تالاب شادگان از طريق تدوين استاندارد هاي مناسب براي کيفيت آب تالاب پيشنهاد مي شود.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=284966

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید