بررسي فراواني وضعيت خشکي هاي استان خوزستان بر اساس شاخص SPI و استفاده از تکنيک GIS

بررسي فراواني وضعيت خشکي هاي استان خوزستان بر اساس شاخص SPI و استفاده از تکنيک GIS

بررسي فراواني وضعيت خشکي هاي استان خوزستان بر اساس شاخص SPI و استفاده از تکنيک GIS


براي اين منظور داده هاي آماري يک دوره 20 ساله (2005-1986) در استان خوزستان مبناي کار قرار گرفت. در اين تحقيق شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقياس هاي زماني کوتاه مدت (3 و 6 ماهه) و بلند مدت (12، 24 و 48 ماهه) با در نظر گرفتن مزايايي که در تحليل منطقه اي و ايجاد ارتباط زماني بين رخدادهاي خشکسالي در نواحي مختلف يک پهنه دارد، انتخاب و با به کارگيري نرم افزار GIS، روش ميانيابي (IDW) و خصوصيات آماري بارش ماهانه تجزيه و تحليل شده است. هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي وضعيت خشکسالي استان خوزستان در شدت هاي مختلف و تعيين مناطق بحراني استان است که براي ايستگاه هاي مختلف مشخص شد. در طول دوره، شديدترين خشکسالي ها در سال 2000 اتفاق افتاده که در مقياس 3 ماهه شدت آن بيشتر نمايان است، سپس سال هاي 1989 و 1990 جزء سال هاي خشک با وقوع شديدترين خشکسالي هاي استان در مقياس 6، 12، 24 و 48 ماهه مي باشد که بيشتر در مناطق جنوبي و مرکزي رخ داده است و از نظر فراواني وقوع خشکسالي متوسط و خفيف در سطح استان بيشتر از فراواني وقوع خشکسالي هاي بسيار شديد و شديد است، اما خشکسالي هاي شديد و بسيار شديد، شدت بيشتر و مدت زمان کوتاه تري نسبت به خشکسالي هاي متوسط و خفيف دارند.
واژگان کلیدی
خشکسالی، استان خوزستان، پهنه بندی، SPI، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=173882

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید