بررسي كارايي مدل هاي EPM و MPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخيز طالقان به كمك GIS

بررسي كارايي مدل هاي EPM و MPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخيز طالقان به كمك GIS

بررسي كارايي مدل هاي EPM و MPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخيز طالقان به كمك GIS


در اين تحقيق با هدف ارزيابي كارايي مدل هاي EPM و MPSIAC در براورد رسوب، حوزه آبخيز طالقان با مساحتي بالغ بر 948.5 كيلومترمربع، توپوگرافي كمپلكس و تنوع شرايط اقليمي، سنگ مادر و پوشش گياهي به عنوان منطقه مطالعه انتخاب شد. بخشي از داده هاي موردنياز مدل ها از طريق مطالعات آزمايشگاهي، صحرايي و بخش ديگر از نتايج (نقشه ها و گزارش هاي ) مطالعه جامع آبخيزداري حوزه كه قبلا انجام شده بود، تامين شد، نقشه ها به وسيله ميز رقومي ساز و ساير داده ها از طريق صفحه كليد وارد رايانه شده و كليه، اصلاحات و تغييرات و تبديلات لازم (تبديل سيستم مختصاتي به سيستم UTM ) به كمك GIS انجام شد. براساس روشي كه در شرح مدل هاي مذكور آمده است، همه لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز آنها از داده هاي رقومي شده موجود در رايانه و به كمك GIS تهيه گرديد. در اين تحقيق پس از رقومي سازي خطوط تراز 100 متري، مدل رقومي ارتفاع (DEM) تهيه و از آن براي تهيه نقشه شيب و انجام برخي محاسبات، استفاده شده است. در ادامه با استفاده از توانايي GIS و براساس ساختار هرمدل، عمليات محاسباتي و پردازشي مورد نياز جهت تعيين رسوب و تهيه نقشه هاي مربوطه انجام پذيرفت. نتيجه تحقيق در مورد مدل MPSIAC نشان مي دهد كه اين مدل شدت متوسط توليد رسوب را 871 m3/km2/yr و ميزان رسوب ساليانه حوزه را با دقت 98.31 درصد رسوب مشاهده اي براورد نموده است. اين درحالي است كه مدل EPM تنها 74.96 درصد رسوب مشاهده اي حوزه را با متوسط شدت توليد رسوب 666 m3/km2/yr محاسبه نموده است. براساس نتايج مدل ها، طبقه چهار وضعيت فرسايش بيشترين و طبقه يك، كمترين سطح حوزه را مي پوشاند.
واژگان کلیدی
EPM، GIS، MPSIAC، رسوب، طالقان، فرسایش، مدل
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=55342

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید