بررسي نقش عوامل ساختاري در فراواني منابع آب در منطقه كارستي لار با استفاده از سنجش از دور و GIS

بررسي نقش عوامل ساختاري در فراواني منابع آب در منطقه كارستي لار با استفاده از سنجش از دور و GIS

بررسي نقش عوامل ساختاري در فراواني منابع آب در منطقه كارستي لار با استفاده از سنجش از دور و GIS


عوامل متعددي در پديده كارستي شدن و تشكيل منابع آب در سازندهاي كربناته حايز اهميت ميباشند، از عوامل موثر در ايجاد و گسترش اين پديده ميتوان به سنگ شناسي، توپوگرافي، ميزان نزولات، سطوح ناپيوستگي، شيبها و مناطق خرد شده لايه ها اشاره نمود. در اين پژوهش نقش عوامل ساختاري در توسعه منابع آب در منطقه لار مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا مبادرت به تهيه لايه هاي اطلاعاتي شامل شبكه هيدروگرافي، عناصر تكتونيكي، خطوارهها، پتانسيل كارست و منابع آب كارستيك با استفاده از نقشههاي توپوگرافي، زمين شناسي، بررسي عكسهاي هوايي و پردازش تصاوير ماهوارهاي شد. لايه هاي اطلاعاتي در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه ارتباط نزديكي بين خطوارهها، عناصر تكتونيكي، شبكه هيدروگرافي و شيب توپوگرافي با فراواني منابع آب كارستيك در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. اين روابط نشانگر نقش بارز عناصر تكتونيكي و لزوم توجه به آن در بررسي استعداد منابع آب و انتقال آبهاي زير زميني در مناطق كارستيك مي باشد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=59572

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید