بررسي وضعيت بهمن خيزي حوزه آبخيز دره سه پستان (فريدونشهر استان اصفهان) با استفاده از تكنيك هاي GIS

بررسي وضعيت بهمن خيزي حوزه آبخيز دره سه پستان (فريدونشهر استان اصفهان) با استفاده از تكنيك هاي GIS

بررسي وضعيت بهمن خيزي حوزه آبخيز دره سه پستان (فريدونشهر استان اصفهان) با استفاده از تكنيك هاي GIS


در اين تحقيق وضعيت بهمن خيزي حوزه آبخيز دره سه پستان (با وسعت 2677.2 هكتار) در شهرستان فريدونشهر استان اصفهان كه از جمله مناطق برف خيز كشور محسوب مي شود، بررسي شد. با بازديدهاي صحرايي گسترده در سطح حوزه، ضمن دريافت اطلاعاتي از افراد محلي در مورد تاريخچه وقوع بهمن و ويژگي هاي بهمن ها، بررسي هاي مربوط به وضعيت ژئومورفولوژي، پوشش گياهي و زمين شناسي صورت گرفت. با استفاده از قابليت هاي GIS (سيستم اطلاعات جغرافيايي) اقدام به ترسيم نقشه هاي طبقات ارتفاعي (هيپسومتري)، مقدار و جهت شيب دامنه ها، نوع شيب از نظر محدب، مقعر يا يكنواخت بودن، ژئومورفولوژي، زمين شناسي، كاربري اراضي و پوشش گياهي و ساير نقشه هاي مربوط شد. سپس با بررسي منابع مطالعاتي مربوطه، براي اولويت بندي گذرگاه هاي بهمن جداول امتيازبندي گذرگاه هاي بهمن از حيث شدت خطرزايي و احتمال سقوط بهمن تشکيل شد. اين جداول شامل 6 معيار اصلي توپوگرافي، اقليم، شرايط سطح خاك و پوشش گياهي، سنگ شناسي و ژئومورفولوژي، خصوصيات برف و ابعاد خسارت است كه هر يك از اين عوامل به شاخص هايي تقسيم شده اند و امتيازهاي مربوط با توجه به نوع عامل و درجه تاثيرگذاري در وقوع بهمن و ساير موارد مرتبط درج شده است كه در مورد هر گذرگاه امتيازهاي مربوط براي مقايسه با ساير گذرگاه ها ثبت مي شود. همچنين جدول كلاس بندي گذرگاه هاي بهمن از حيث خطرآفريني در 5 كلاس با استنتاج از جداول امتيازدهي مذكور تهيه شد. در ادامه با تلفيق اطلاعات گفته شده در كنار استفاده از عكس هوايي نقشه نواحي بهمن خيز در قالب 9 منطقه، با كنترل هاي مجدد زميني تهيه شد. در اين منطقه چهار گذرگاه با خطر نسبي خيلي زياد، دو گذرگاه با خطر نسبي زياد وجود دارد. نتايج كنترل صحرايي نواحي تعيين شده با نقشه ترسيم شده نشان دهنده دقت خوب روش به كار برده شده است. در انتها براي تسهيل استفاده عملي از اين تحقيق توسط سازمان هاي اجرايي در شناخت مناطق مستعد سقوط بهمن، نقشه اولويت بندي مناطق بهمن خيز با ارائه روش گفته شده مبتني بر امتيازدهي عوامل موثر در وقوع بهمن با استفاده از جداول مربوط آمده است. با استفاده از نتايج به دست آمده از اين بررسي مي توان به شناسايي و تعيين اولويت گذرگاه هاي بهمن در مناطقي كه آمار و اطلاعات ثبت شده اي وجود ندارد، اقدام کرد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=83129

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید