بررسي و مقايسه کارايي مدلهاي مفهومي در مکان يابي پخش سيلاب در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز گربايگان)

بررسي و مقايسه کارايي مدلهاي مفهومي در مکان يابي پخش سيلاب در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز گربايگان)

بررسي و مقايسه کارايي مدلهاي مفهومي در مکان يابي پخش سيلاب در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز گربايگان)


مهمترين و اولين قدم در انجام پروژه طرح پخش سيلاب مکان يابي مناطق مستعد براي پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل سفره هاي زيرزميني است. از اين جهت استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني (GIS)، براي تعيين مناطق مستعد پخش سيلاب بدون استفاده مدل هاي مفهومي و سيستم هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM) امکان پذير نمي باشد. اين تحقيق با هدف تصميم گيري در مورد، تعيين عرصه هاي مناسب جهت پخش سيلاب بر اساس انتخاب موثرترين پارامترهاي محيطي و فيزوگرافي حوضه و داده هاي موثر در مکان يابي بررسي شده است. در اين تحقيق به بررسي همزمان اپراتورهاي (عملگر)، مدل هاي مفهومي و رياضيLogic Boolean, Multi class maps ,Binary Evidence بکار گرفته شده است. هدف تحقيق در واقع بررسي ميزان دقت و کيفيت بكارگيري همزمان عملگرهاي مدل ها و کلاسه هاي طبقاتي بدست آمده از پارامترها در محيط (GIS) در مكان يابي پخش سيلاب تا چه حد مي تواند موثر باشد. در اين تحقيق 9 پارامتر مهم محيطي و فيزيکي جهت تهيه 9 لايه اطلاعاتي در محيط نرم افزار (GIS) در نظر گرفته شده است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که: مکان يابي عرصه هاي پخش سيلاب به روش (GIS) يعني روي هم انداختن لايه ها و در نظرگرفتن اشتراک مکان هاي مناسب در نقشه هاي مختلف به عنوان عرصه هاي مستعد، ارزش واقعي لايه ها اطلاعاتي را نشان نمي دهد. همچنين بررسي دقت مدل ها نشان داده است که دقت مدل Multi – class maps بيش از مدل Binary – Evidence است و دقت مدل Binary Evidence بيشتر از مدل Bool، در تشخيص وکلاسه بندي مکان يابي عرصه هاي مناسب پخش سيلاب در منطقه مي باشد.
برای دانود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=136792
آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید