توابع برنامه
1-نمایش دوبعدی
در نمای دوبعدی، کاربر میتواند لایه های مختلفی برای طراحی شهری مانند بخشهای کنترل ارتفاع ساختمان، مناطق تقسیم بندی کاربری زمین و مناطق طراحی ناحی های را ببیند. همچنین برنامه قابلیت جستجوی اطلاعات در یک نقطه خاص از نقشه در مناطق مختلف را دارا میباشد.

2-نمایش سه بعدی
مشابه نمای دوبعدی، کاربرها می توانند اطلاعات مربوط به طراحی شهری را در نمای سه بعدی مشاهده کنند. هما نطور که در شکل 3 نشان داده شده است لایه های گوناگونی در مدل سه بعدی شهر با استفاده از Arc scene نمایش داده میشود. پس از ایجاد همپوشانی بین عکس هوایی و مدل رقومی زمین، دو لایه مربوط به ساختما نهای سه بعدی و مناطق کاربری اراضی نیز به آنها اضافه م یشوند.

شکل 4 یک ابزار شناسایی را در نمای سه بعدی نشان می دهد. کاربران می توانند یک ساختمان را در نمای سه بعدی انتخاب کنند تا اطلاعات مورد نظر مانند تقسیم بندی کاربری اراضی، قواعد مربوط به ارتفاع ساختمان و غیره را در قسمت انتخاب شده ببینند.

3- ارزیابی ظرفیت بلوک
این برنامه کاربران را قادر می سازد تا ظرفیت بلوک مشخص شده را ارزیابی کنند. قوانین مربوط به طراحی شهری در نمای سه بعدی قابل مشاهده است تا بتوان ارتفاع قابل قبول ساختما نها را در بلوک کنترل کرد. همچنین اختلاف بین ارتفاع واقعی ساختمان و ارتفاع محاسبه شده برای ساختمان بر طبق قوانین و مقررات قابل محاسبه و نمایش است. شکل 5 یک روش از شبیه سازی را نشان میدهد.

ابزار تعریف و نمایش دو بعدی

منطقه بندی کاربری اراضی و مدل سه بعدی شهر

شبیه سازی نقشه ساختمان

گذشته از موارد فوق، این برنامه یک روش برای شبیه سازی نقشه های ساختمان پیشنهادی، به کاربران ارائه می کند. در ابتدا کاربران یک مکان برای ساختمان طراحی شده در نمای دو بعدی مشخص می کنند. سپس اطلاعات مربوط به قوانین از پایگاه داده طراحی شهری به دست می آید. همچنین کاربران می توانند پارامترهای خاصی برای شبیه سازی نظیر موقعیت جاده های مجاور، طبقات ساختمان و مسیرهای دسترسی به محل کار را مشخص کنند.

 ابزار شناسایی در نمای سه بعدی

ارزیابی ظرفیت بلوک

سپس یک بسته CAD سه بعدی که طراح سه بعدی (3D-Planner) نامیده میشودب همنظور شبیه سازی ارتفاع قابل قبول ساختمان به کارگرفته می شود. کاربران در این نرم افزار، بلوکهای کوچک سه بعدی را به منظور ایجاد ساختمان تعیین شده در نمای دوبعدی، یکی می کنند. ارتفاع و شکل ساختمان ها براساس قوانین به دست آمده از پایگاه داده طراحی شهری به طور خودکار کنترل میشوند. در نهایت شکل شبیه سازی شده ساختمان به داخل نمای سه بعدی وارد شده و بر روی ساختما نهای موجود قرار داده میشود. این امکان، کاربران را قادر میسازد تا ارتباط بین ساختما نهای طراحی شده و ساختما نهای موجود را از منظرهای مختلف ارزیابی نمایند.

5- ذخیره سازی فایل در فرمت دیگر

مناطق شبیه سازی شده می توانند از Arc scene به فرمت (Virtual Reality Modeling Language) VRML ذخیره شوند به طوری که طراحان بتوانند نتایج تجزیه و تحلی لها را بر روی اینترنت منتشر کنند)

شبیه سازی نقشه ساختمان

نمای VRML

5- نتیجه گیری

یک برنامه کاربردی GIS سه بعدی به منظور ارزیابی مناسب فضای شهری و ارائه اطلاعات در مورد طراحی شهری برای کمک به جوامع محلی نوشته شده است. این برنامه کاربران را قادر میسازد تا با مشاهده اطلاعات پیچیده طراحی شهری به طریق سه بعدی، ظرفیت قابل قبول بلو کها را ارزیابی کرده و نقشه های ساختمان را شبیه سازی کنند.GIS سه بعدی به دلیل داشتن قابلیتهای نمایش و تجزیه و تحلیل، بهع نوان یک ابزار قدرتمند برای حل مسائل مختلفی که شهرهای مدرن با آن مواجه اند مطرح گردیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید