بکارگيري GIS در توصيف بروسلوز انساني و ارتباط آن با اطلاعات دامها در شهرستان بردسير

بکارگيري GIS در توصيف بروسلوز انساني و ارتباط آن با اطلاعات دامها در شهرستان بردسير

بکارگيري GIS در توصيف بروسلوز انساني و ارتباط آن با اطلاعات دامها در شهرستان بردسير


مقدمه و هدف: بروسلوز امروزه در جهان يکي از مهمترين بيماريهاي مشترک بين انسان و حيواناتي چون گوسفند، بز و گاو است. بار بيماري به خصوص در مناطق اندميک بسيار قابل توجه مي باشد.
هدف: اين مطالعه با هدف شناسايي ارتباط بين پراکندگي حيوانات اهلي و ميزان بروز بروسلوز انساني در روستاهاي شهرستان بردسير (استان کرمان) انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه مقطعي بر اساس اطلاعات اکولوژيکي روستاها طراحي گرديد. اطلاعات جمع آوري شده از هر روستا شامل چهار بخش، تعداد بروسلوز انساني گزارش شده، وضعيت اقتصادي – اجتماعي خصوصيات چهارپايان و موقعيت جغرافيايي بود. داده هاي فوق از طريق سيستم بهداشت و درمان، سازمان دامپزشکي و مرکز آمار کشور گردآوري شد. روستاهايي که در طول سه سال گذشته (4-2002) حداقل يک مورد بروسلوز انساني داشتند، به عنوان “روستاي اندميک” و بقيه به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدلسازي تک/ چند متغيره لجستيک رگرسيون (Stata v.8)، ارتباط فاکتورهاي مختلف با نوع روستا مورد ارزيابي قرار گرفت. نقشه خطر بروسلوز انساني با استفاده از آناليز مکاني (Spatial A.) در نرم افزار Arcview GIS ترسيم گرديد.
يافته ها: ميزان بروز سالانه بروسلوز 141.6 در 100000 نفر بود. تقريبا %3.6 روستاها، حداقل يک مورد بيماري را در سه سال گذشته داشتند. ارتباط معني دار بين روستاي اندميک و تراکم تعداد گاو مشاهده شد. به عبارت ديگر، با افزايش تراکم گاو از تعداد 20 راس در کيلومتر مربع، ميزان بروز بيماري به %29 افزايش مي يافت (P<0.001). برخلاف نتايج آناليز تک متغيره، نسبت شانس (OR) تصيح شده با آناليز چند متغيره، رابطه معني داري را بين وضعيت اقتصادي – اجتماعي و روستاي اندميک بودن نشان نداد. علاوه بر تراکم گاو P=0.007)، (OR=1.81، تعداد جمعيت انساني P<0.001)،(OR=1.94 نيز يک ريسک فاکتور مستقل براي بروز بيماري محسوب مي شد.
بحث و نتيجه گيري: تعداد جمعيت حيواني با بروز بروسلوز انساني ارتباط دارد، وضعيت اقتصادي – اجتماعي روستانشينان يک عامل مخدوش کننده در رابطه بين خصوصيات چهارپايان و بروسلوز انساني مي باشد. استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، به عنوان ابزاري براي يکپارچه کردن اطلاعات سازمانهاي مختلف، در جهت کنترل و مراقبت موثرتر بيماري بروسلوز توصيه مي گردد.
واژگان کلیدی
geographical information system، human bruce llosis، livestock
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=126426

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید