تحليلي بر آمايش سرزمين شهرستان مرودشت با رويکرد اصلاح روش کمي در نرم افزار GIS

تحليلي بر آمايش سرزمين شهرستان مرودشت با رويکرد اصلاح روش کمي در نرم افزار GIS

تحليلي بر آمايش سرزمين شهرستان مرودشت با رويکرد اصلاح روش کمي در نرم افزار GIS


آمايش سرزمين و استفاده صحيح و متناسب با ويژگي هاي محيطي در سطح منطقه و کشور، از اصول اوليه و مهم توسعه پايدار به شمار مي آيد. با توجه به جمعيت زياد، تغيير کاربري ها در شهرستان مرودشت زياد مي باشد. مقاله بر آن است تا مقايسه اي بين کاربري اراضي موجود و نقشه آمايش تهيه شده براي شهرستان انجام دهد. روش تحقيق از نوع «توصيفي- تحليلي» مي باشد و براي جمع آوري داده ها از ابزار کتابخانه اي، پرسشنامه و مطالعات و مشاهدات ميداني استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها نيز با نرم افزار ArcGis9.3 صورت گرفته است. مقايسه توان زيست محيطي شهرستان با کاربري اراضي از طريق روي هم گذاري لايه هاي مختلف اطلاعاتي با استفاده از مدل مخدوم و با روش کمي آمايش به کمک GIS صورت گرفت و نقشه آمايش سرزمين منطقه تهيه گرديد. لازم به ذکر است اصلاحاتي در فرايند آمايش نظير عدم تهيه واحدهاي زيست محيطي و بهره گيري از نقشه کاربري فعلي انجام پذيرفت. نتايج نشان مي دهد که کاربري کشاورزي آبي و سپس اکوتوريسم از بيشترين اولويت (مجموع سناريوها) و تنها گستره کاربري نزديک به کاربري فعلي، توسعه شهري و صنعتي و روستايي (حدود 0.4 درصد) مي باشد. هم چنين بهره برداري در عرصه کشاورزي آبي (40%) و حفاظت (%1.5) کمتر از توان محيطي بهينه منطقه و در عرصه جنگلداري (22%) و مرتعداري (32%) بهره برداري بيش از توان محيطي مي باشد.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=274402

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید