تحليل قلمروهاي ژئومورفيک حوضه هامون با استفاده از تکنيک GIS


هامون فرونشست تکتونيکي کم عمقي است که به صورت دشتي هموار ميان گسل هاي اصلي هريرود در غرب و گسل چمن افغانستان در شرق قرار گرفته و پايانه تجمع آب هاي هندوکش و شاخه هاي سرچشمه گرفته از ايران است. اين پژوهش سعي دارد با استفاده از تکنيک GIS به تحليل قلمروهاي ژئومورفيک حوضه هامون بپردازد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که قلمروهاي ژئومرفيک پلاياي هامون حاکي از عملکرد سيستم هاي شکلزاي فلوويال، زمين ساخت و بادرفتي در اين منطقه است. عملکرد اين سيستم ها باعث ايجاد سطوح ارضي محدب (کوهستان) در غرب حوضه، سطوح مقعر (دشت سر) و سطوح مستوي شده است. سطوح مستوي منطبق بر زمين هاي صاف و هموار کف پلايا است که داراي شيب اندک صفر تا 9 درصد است. همچنين وجود ژئو فرم هاي مختلف مانند مخروط افکنه، گالي، پهنه هاي ماسه اي و تپه شاهد در اين حوضه، حاصل عملکرد اين سيستمها است. حوضه هامون از تنوع زمين شناسي چنداني برخوردار نبوده، عموما از رسوبات کواترنر تشکيل شده و بدليل وجود عناصر ريز دانه رس و سيلت، غير قابل نفوذ است. از طرف ديگر وجود تپه شاهدهاي گوناگون در اين ناحيه بيانگر عملکرد فرايند فرسايش براي يک مدت طولاني است.

جهت دریافت مقاله کامل برروی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=172735

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید