تحليل مکاني-فضايي پارک هاي شهري شهر نورآباد با استفاده از GIS

تحليل مکاني-فضايي پارک هاي شهري شهر نورآباد با استفاده از GIS

تحليل مکاني-فضايي پارک هاي شهري شهر نورآباد با استفاده از GIS


امروزه آلودگي هاي صنعتي اثرات مخرب زيادي بر محيط زيست شهري و زندگي ساکنان آن وارد کرده است. به منظور تعديل اثرات مخرب اين آسيب هاي زيست محيطي موثرترين و در عين حال ساده ترين راه توسعه فضاي سبز است. سامانه اطلاعات جغرافيايي با برخورداري از انواع توابع تحليلي، امکان تلفيق داده هاي مکاني و غيرمکاني و همچنين مديريت و تحليل توامان آنها را فراهم نموده است که مي تواند به عنوان ابزاري در دست برنامه ريزان شهري باشد. در شهر نورآباد که در اين مقاله بررسي شد کمبود شديد فضاي سبز شهري و توزيع ناعادلانه آن به شدت احساس مي شود. اين پژوهش با ارائه الگوي مناسب و با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP) و مدل همپوشان شاخص ها (IO) به دنبال توزيع بهينه فضاي سبز در شهر نورآباد است، براي رسيدن به اين منظور با استفاده از نرم افزار GIS و پس از طي کردن مراحل جمع آوري داده، تهيه لايه اطلاعاتي جديد، طبقه بندي و ارزش گذاري لايه ها و نهايتا وزن دهي و همپوشاني لايه هاي اطلاعاتي به اولويت بندي زمين هاي شهر نورآباد براي ايجاد فضاي سبز جديد پرداخته شد. در نهايت، زمين هاي اين شهر را از لحاظ قابليت ايجاد پارک شهري جديد به هفت دسته تقسيم بندي گرديد که پس از تطابق اين نقشه با واقعيت زميني، زمين هاي دسته شش و هفت براي ايجاد فضاي سبز جديد مناسب تشخيص داد شد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان دهنده توانمندي هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در مکان يابي انواع خدمات شهري از جمله فضاهاي پارک است. روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي-تحليلي است. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش از طريق مشاهده ميداني، مطالعه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر نورآباد، نقشه هاي 1.2000 وضع موجود و تفضيلي اين شهر و همچنين مشاهده ميداني به دست آمده است.
واژگان کلیدی
پارک شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر نوراباد، مکان یابی، توزیع فضایی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=182304

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید