تخمين ارتفاع رواناب با استفاده از GIS (مطالعه موردي محدوده پسکوه قاين)

تخمين ارتفاع رواناب با استفاده از GIS (مطالعه موردي محدوده پسکوه قاين)

تخمين ارتفاع رواناب با استفاده از GIS (مطالعه موردي محدوده پسکوه قاين)


استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سنجش از دور، در تسهيل تخمين رواناب حوزه و زمين هاي کشاورزي در قرن اخير رواج يافته است. اين عمل با استفاده از مدل بارش رواناب که شامل تغيرات اقليمي و ژئومورفولوژيکي است انجام مي گيرد. روش سازمان کشاورزي ايالت متحده امريکا و سرويس حفاظت از منابع ملي و شماره منحني (USDA-NRCS-CN)، براي تعين عمق رواناب در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، شماره منحني با استفاده از عامل هيدرولوژيکي خاک، کاربري زمين، شکل زمين و شرايط هيدرولوژيکي مشخص گرديد. سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور براي کمي کردن اطلاعات مرفولوژي حوزه که جزء ورودي مدل مي باشد مورد استفاده قرار گرفتند. اين تحقيق در محدوده پسکوه شهرستان قاين انجام شد. کاربري زمين از تصاوير لندست 2000 استخراج گرديد. توزيع مکاني رواناب در اين تحقيق با استفاده از GIS و فرآيندهاي تصوير ماهواره اي مشخص گرديد. توزيع مکاني شماره منحني و عمق رواناب در کلاس هاي مختلف کاربري اراضي مشخص گرديد نتايج تحقيق نشان داد که نوع کاربري که با استفاده از تصاوير ماهواره اي بدست آمده بود در عکس العمل هيدرولوژيکي حوزه موثر بوده است. اين نکته بيانگر اين بود که مناطقي از حوزه که گروه هيدروژيک خاک D مي باشد (مناطق کوهستاني) شماره منحني بالاتر و در نتيجه رواناب بيشتري توليد مي کند.

واژگان کلیدی

رواناب، شماره منحنی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، لندست، پسکوه قاین

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172219

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید