تعيين روش مناسب پيش بيني مقدماتي مسير جاده هاي جنگلي و كوهستاني با استفاده از GIS

تعيين روش مناسب پيش بيني مقدماتي مسير جاده هاي جنگلي و كوهستاني با استفاده از GIS

تعيين روش مناسب پيش بيني مقدماتي مسير جاده هاي جنگلي و كوهستاني با استفاده از GIS


امروزه با استفاده از قابليت GIS مديريت توام اطلاعات با در نظر گرفتن عوامل تاثيرگذار در مسيريابي، پيش بيني و ارزيابي سريع مسيرها مقدور شده است. در اين تحقيق با هدف تعيين روش مناسب پيش بيني مسير جاده هاي جنگلي، كوهستاني، مناطق روستاييُ مناطق تفرجي و توده هاي جنگلي در حوزه سرخاب خرم آباد با توجه به اصول زيست محيطي و شبكه بندي جاده هاي جنگلي، پس از جمع آوري داده ها و نقشه هاي مورد نياز اقدام به شناسايي عوامل تاثيرگذار در مسيريابي جاده ها در منطقه مورد مطالعه گرديد. سپس در محيط GIS نقشه هاي عوامل فوق شامل شيب، خطر پهنه بندي زمين لغزش، كاربري آتي،‌ فاصله از مناطق روستايي، تفرجي و زيارتي با فرمت رستري تهيه گرديد. در مرحله بعد، طبقات نقشه هاي تهيه شده با توجه به اهميت طبقات در دامنه نسبي 1 تا 9 رتبه بندي شدند. با توجه به تاثير عوامل فوق با استفاده از تجزيه و تحليل سلسله مراتبي اقدام به ارزش گذاري نقشه ها شد تا وزن آنها بدست آيد. با تلفيق نقشه هاي وزن داده شده عوامل تاثيرگذار در مسيريابي در محيط GIS، نقشه مناطق مناسب عبور مسيرها حاصل گرديد. پيش بيني مسير جاده ها با استفاده از برنامه جانبي PEGGER در محيط GIS به صورت خودكار صورت گرفت. بدين ترتيب كه با استفاده از نقشه هاي رقومي (3D) در مقياس 1:25000 مدل رقومي ارتفاعي به صورت ساختار شبكه اي (TIN) تهيه و سپس منحني ميزانهاي به اختلاف ارتفاع ثابت 20 متري از مدل رقومي مذكور دوباره تهيه و استخراج گرديد. با نمايان ساختن لايه هاي مورد نياز براي پيش بيني جاده ها در محيط GIS از قبيل؛ نقشه مناطق مناسب عبور مسيرها، روخانه ها، مناطق روستايي، تفرجي و كاربري آتي با وارد كردن شيب طولي مناسب با توجه به نوع جاده در برنامه PEGGER، اقدام به پيش بيني و ارزيابي سريع مسيرهاي مختلف جاده بين دو نقطه و در نهايت انتخاب مسير مناسب گرديد. نتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان داد كه با اين روش ضمن عبور مسير جاده ها از مناطق با هزينه جاده سازي پايين،‌ با توجه به ويژگي جاده هاي جنگلي و كوهستاني مسيرهاي طراحي شده پوشش شبكه بندي قابل قبولي را در كل منطقه و براي كاربري هاي مهم منطقه از جمله كاربري جنگلداري و كاربري توريسم فراهم نموده است. از سوي ديگر با توجه به اطلاعات و داده هاي در دسترس در وضعيت فعلي از قبيل نقشه هاي رقومي مورد استفاده در اين تحقيق، روش معرفي شده مي تواند به عنوان يك روش مناسب در پيش بيني مقدماتي مسير جاده هاي جنگلي و كوهستاني در سطح وسيع، به عنوان جايگزين روشهاي سنتي متداول در كشور، بكار گرفته شود.
واژگان کلیدی
اصول زیست محیطی، اصول فنی، خوزه سرخاب، جاده های جنگلی و کوهستانی، طراحی مسیر مناسب، GIS
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=68165

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید