تعيين نواحي مستعد كشت زرشك در استان خراسان جنوبي با استفاده از GIS

تعيين نواحي مستعد كشت زرشك در استان خراسان جنوبي با استفاده از GIS

تعيين نواحي مستعد كشت زرشك در استان خراسان جنوبي با استفاده از GIS


تحقيق حاضر به دنبال مطالعه تعيين نواحي مستعد كشت زرشك با توجه به عوامل موثر دركشت زرشك در منطقه جنوب خراسان است. براي اين منظور عناصر اقليمي دما،بارش و نم نسبي روزانه در دوره آماري 2003 – 1985 و نقشه هاي سطوح ارتفاعي، شيب، جهت شيب و نقشه سه بعدي (TIN) منطقه، كشاورزي، پوشش گياهي، كاربري اراضي و خاک منطقه جنوب خراسان تهيه و پردازش گرديد. آمار کشاورزي مانند توليد سالانه و سطح زير کشت زرشک از وزارت جهاد كشاورزي دريافت شد. داده ها ابتدا با استفاده از نرم افزار هاي آمارياكسل و اس مادا و SPSS پردازش شدند و هر يک از ويژگي هاي مورد نياز در تعيين نواحي مستعد کشت زرشک استخراج گرديد. با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) ايستگاه هاي منطقه بر اساس ويژگي ها و از نظر کشت زرشک مقايسه شده و امتياز گرفتند. امتياز ايستگاه ها در محيط جي.آي.اس به نقشه هاي رستري يا رقومي تبديل شد، در نهايت با تلفيق لايه هاي مورد نظر در کشت زرشک، نقشه نهايي، که استعداد منطقه براي توليد وگسترش سطح زير کشت زرشک بود، تهيه شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که در بين عوامل موثر بر توليد و گسترش کشت زرشک، شرايط اقليمي نقش برجسته اي دارند و با استفاده از توانايي بالقوه محيط GIS مي توان تحقيقات مکاني دقيق تر و سريعتر با نتايج روشنتري انجام داد. در منطقه مورد مطالعه مساحت زمين هاي مستعد کشت زرشک، بسيار بيشتر از مساحت زير کشت موجود است و بيشتر زمين هاي مستعد در نواحي مرکزي، شمالي و شمال غربي و قسمت هاي شمال شرقي استان قرار دارند.
واژگان کلیدی
زرشک، خراسان جنوبی، نواحی مستعد، شااخص های اقلیمی، روش تحلیلی سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=74052

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید