تلفيق توابع تحليلي GIS در طراحي مکان هاي بهينه فضاي سبز (مطالعه موردي: شهر تبريز)

تلفيق توابع تحليلي GIS در طراحي مکان هاي بهينه فضاي سبز (مطالعه موردي: شهر تبريز)

تلفيق توابع تحليلي GIS در طراحي مکان هاي بهينه فضاي سبز (مطالعه موردي: شهر تبريز)


هدف از انجام اين تحقيق بررسي مساله مکان بهينه جهت ايجاد فضاي سبز جديد در مناطق شهري با استفاده از توانایي هاي آناليز فضایي در يک سيستم اطلاعات جغرافيايي مي باشد. براي اين منظور شناسایي و ارزش گذاري عوامل موثر در تعيين مکان بهينه براي فضاي سبز مرحله اساسي مي باشد. عوامل در نظر گرفته شده دوري از مراکز تجاري و پر ترافيک و مناطق شلوغ مانند ترمينال هاي مسافربري و دادن وزن نسبي به هر يک با استفاده از نظرات کارشناسان منظور گرديده است. داده هاي مکاني مورد نياز در اين تحقيق از داده هاي رقومي سازمان نقشه برداري در فرمت dgn به عنران نقشه کل تبريز کسب شده است. بعد از ساخت توپولوژي بر روي داده هاي مکاني، سه لايه اطلاعاتي از آن استخراج و توپولوژي آنها انجام گرفت. اين سه لايه عبارت از لايه مربوط به موقعيت پارک هاي موجود در شهر، لايه موقعيت مراکز تجاري موجود در شهر و لايه موقعيت ترمينال هاي موجود در شهر بودند که بعد از ساخت توپولوژي جهت تجزيه و تحليل و اتخاذ تصميم به سيستم اطلاعات جغرافيايي وارد شدند. از سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت تشکيل پايگاه داده فضایي و از تحليل هاي فضایي آن جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده گرديد.
در اين تحقيق از تابع Buffering براي استخراج عوامل فاصله از مراکز تجاري و ترمينال ها جهت تعيين حريم هاي مربوط به آنها استفاده گرديد سپس با انجام عملگر روي هم گذاري لايه ها تابع Overlay انجام و امتيازهاي هر پيکسل يا ارزش هر پيکسل مشخص گرديد. در اين مرحله اگر فضاي سبزي از قبل وجود نداشت، مناطقي که بيشترين ارزش را نشان مي دهد مکان بهينه براي انتخاب محل جديد فضاي سبز مي باشد. ولي به دليل اينکه از قبل چندين فضاي سبز در موقعيت هاي پراکنده در سطح شهر انتخاب گرديده، لذا مناطقي که بيشترين ارزش را نشان مي دهد، مکان بهينه براي انتخاب فضاي سبز نخواهند بود.
در مرحله بعد جهت تعيين مناظق تحت نفوذ هر فضاي سبز از پليگون هاي Thiessen که از توابع همسايگي مي باشد، استفاده گرديد و با تلفيق دو لايه Thiessen&Overlay بار هر فضاي سبز مشخص گرديد که ممکن است فضاي سبزي داراي منطقه تحت نفوذ بيشتر ولي بار کمتر داشته و بر عکس فضاي سبزي ممکن است داراي منطقه تحت نفوذ کمتر ولي بار بيشتر داشته باشد، با تعيين واريانس هر فضاي سبز مشاهده مي گردد که اختلاف بين کمترين و بيشترين واريانس ها بالا است. لذا مکان بهينه براي فضاي سبز محلي خواهد بود که اختلاف بين کمترين و بيشترين واريانس ها را به حداقل برساند.
واژگان کلیدی
اطلاعات جغرافیایی، توپولوژی، مکان بهینه، تابع Buffering، تابع Overlay، تابع Thiessen،
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=124269

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید