تلفيق مدل AHP و تحليل شبکه در محيط GIS جهت مکان گزيني کاربري درماني (بيمارستان)، مطالعه موردي شهر سمنان

تلفيق مدل AHP و تحليل شبکه در محيط GIS جهت مکان گزيني کاربري درماني (بيمارستان)، مطالعه موردي شهر سمنان

تلفيق مدل AHP و تحليل شبکه در محيط GIS جهت مکان گزيني کاربري درماني (بيمارستان)، مطالعه موردي شهر سمنان


امروزه جمعيت پذيري شهرها به همراه مسائل اجتماعي – اقتصادي آنها شکل تازه اي از شهر، شهرنشيني و شهرگرايي بوجود آورده است. از آنجايي که بهداشت و درمان از ضرورت هاي اوليه زندگي مي باشد، لذا خدمات رساني مناسب و پويا به شهرنشينان نيازمند، استقرار مراکز خدمات درماني در مکان مناسب در سطح شهر مي باشد که نقش مهمي در تامين آسايش شهروندان ايفا مي کنند. از اين رو موضوع مکان يابي، خدمات رساني، و خدمات دهي بهتر اين مراکز در سطح شهر مهم است. لذا تحقيق حاضر، بررسي فضاهاي بهداشتي – درماني و دسترسي سريع به آنها، مکانيابي صحيح اين فضاها را بعنوان يک پيش فرض مي طلبد که ما در اين پژوهش جهت مکان يابي مراکز درماني شهر سمنان، با بررسي کاربري هاي عمده شهري و با استفاده از تلفيق سامانه اطلاعات جفرافيايي GIS و روش وزندهي تحليل سلسله مراتبي AHP روش تحليل شبکه براي تعيين شعاع عملکردي مکان بهينه مراکز درماني مشخص نموده و سپس با توجه به تلفيق داده ها علاوه بر 4 بيمارستان موجود در شهر سمنان، 3 بيمارستان جديد پيشنهاد مي شود. در واقع اين پژوهش، بعنوان تحقيقي بنيادي و کاربردي مي تواند مورد استفاده مديران شهري، برنامه ريزان شهري و دست اندرکاران خدمات در شهر گردد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=175240

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید