تهيه اطلس گندم ديم استان زنجان با استفاده از داده هاي اقليمي و GIS

تهيه اطلس گندم ديم استان زنجان با استفاده از داده هاي اقليمي و GIS

تهيه اطلس گندم ديم استان زنجان با استفاده از داده هاي اقليمي و GIS


هدف از اين بررسي تهيه اطلس گندم ديم براي استان زنجان با استفاده از داده هاي اقليمي مي باشد که در نتيجه آن بتوان مناطق مستعد را جهت کاشت گندم ديم مشخص نمود بدين منظور اقدام به تحليل داده هاي اقليمي بارندگي و دما نموده ودر گام اول تاريخ کاشت مناسب با توجه به ميزان بارندگي که در يک يا دو روز متوالي 5 ميلي متر يا بيشتر باشد تعيين گرديد. سپس مراحل مختلف رشد گندم ديم بر اساس محاسبه GDD مراحل مختلف بدست آمد. در مرحله بعد به بررسي بارش ساليانه، پاييزه، بهاره و خرداد ماه پرداخته و متوسط آنها تعيين گرديد. همچنين احتمال وقوع دماي مناسب جوانه زني، دماي حداکثر 25 و 30 درجه سانتي گراد در مرحله گلدهي و مرحله پر شدن دانه محاسبه گرديد. مقادير محاسبه شده در محيط GIS به پهنه هاي مختلف تبديل شده و با بهره گيري از روش همپوشاني کليه لايه ها ابتدا ارزش وزني داده شد و بعد تلفيق شدند در نهايت اطلس گندم ديم استان زنجان با 4 پهنه بسيار مناسب، مناسب، متوسط و ضعيف بدست آمد. همانطور که از نقشه پيداست مناسب ترين مناطق کاشت گندم ديم در قسمتهاي شمال و مرکز خدابنده و قسمت شرقي ايجرود مي باشد. در انتها به بر آورد ميزان توليد محصول پرداخته و با توجه به ميزان عملکرد در استانهاي همجوار که داراي آب و هواي مشابه و عملکرد بالاتري هستند متوسط عملکرد براي استان زنجان محاسبه و ميزان توليد بر آورد گرديد که نسبت به توليد واقعي 30 در صد افزايش را نشان داد.
واژگان کلیدی
اطلس، گندم دیم، GIS، درجه روزهای رشد GDD، تاریخ کاشت
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=115246

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید