توصیف داده ها با مهمترین شاخص هاي آماری (غیر مکانی)

آموزش سنجش از دور

توصیف داده ها با مهمترین شاخص هاي آماری (غیر مکانی)
نکته مهم در مطالعه توزیع یک نمونه از مقادير، تعیین يک مقدار مرکزی، یعنی مقدار نماینده اي که اندازه ها در اطراف آن توزیع شده اند، به عنوان نقطه تعادل داده ها ميباشد. از معروفترین شاخص های مرکزی مي توان به موارد زیر اشاره کرد.
ميانگين حسابي
میانگین حسابی به طور ساده عبارتست از مجموع تمام مقادير تقسیم بر تعداد آن ها. در مورد نمونه هاي آماري، ميانگين حسابي……………ادامه مطلب در کتاب: جغرافیای محاسباتی
مولفین: سعید جوی زاده، ساره حدادی
انتشارات آکادمیک، 1398
تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774
سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/
سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

اسپلاین، روش درونيابي اسپلاين، طبقه­ بندی مکانی ، درونيابي ، داده­ هاي گسسته، داده های منفصل، فراوانی نسبی، فراوانی مطلق، روش تنظیم جدول فراوانی، جدول توزیع فراوانی، فراوانی، طبقه بندی، طبقه بندی دادهها با روش آماری، طبقه بندی دادهها با روش غیر مکانی، جغرافیای محاسباتی، داده های مکانی، آمار فضایی، زمین آمار، آمار، جغرافیا، سعید جوی زاده، موسسه چشم انداز، درون یابی، آماره موران، خودهمبستگی فضایی، رگرسیون، درونیابی، روش های آماری، شاخص های آماری، روش آماری غیر مکانی، طبقه ­بندی داده ­ها،

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید