دوره آموزشی: الگوریتم بهینه سازی و کاربردهای آن در فتوگرامتری و سنجش از دور


دوره آموزشی:

الگوریتم بهینه سازی و کاربردهای آن در فتوگرامتری و سنجش از دور

Training course:

Optimization Algorithms and Its Applications in Photogrammetry and Remote Sening

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف: امروزه بهینه سازی نقش مهمی در سنجش از دور و بسیاری از کاربردهای آن دارد. هدف این دوره آموزش روش هایی هست که بتوان با استفاده از آن ها اقدام به بهینه سازی مدل های ریاضی مورد استفاده در فتوگرامتری و سنجش از دور نمود.

سرفصل های دوره آموزشی:

مقدمه شامل معرفی بهینه سازی: مقدمه و معرفی

روش های بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم های سنتی مانند روش گرادیان نزولی

پایه های ریاضی لازم برای بهینه سازی مانند ماتریس هسین، بردار گرادیان

روش های استاندارد برای یافتن مینیمم بدون قید

روش جدید برای یافتن مینیمم بر اساس گرادیان نزولی

روش های بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی

مفاهیم کلی و اصول حاکم بر الگوریتم تکاملی

مفاهیم مختلف کدینگ مسئله

کدگذاری باینری

کدگذاری پیوسته

روش های مختلف بازتولید نمونه ها

روش تک نقطه ای

روش دونقطه ای

روش ماسک تلفیقی

مفاهیم مربوط به همگرایی الگوریتم ها

تکنیک های انتخاب والدین

روش تبدیل صریح شایستگی

روش تبدیل ضمنی شایستگی

مشکلات ناشی از محدوده مقادیر تابع شایستگی

همگرایی ناقص

خاتمه کند

روش های مقابله با مشکلات ناشی از محدوده مقادیر تابع شایستگی

روش های تلفیق و تولید نسل ها و جمعیت ها

مقایسه روش های مختلف بهینه سازی

مفاهیم پیشرفته در بهینه سازی

بهینه سازی چندهدفه و چندقیدی

روش های دانش پایه

کروموزوم های دارای طول متغیر

کاربردهای بهینه سازی در حل مسائل سنجش از دور

انتخاب بردار ویژگی

انتخاب اعضا خالص در تصاویر فراطیفی

خوشه بندی تصاویر سنجش از دور

مروری بر مباحث روز دنیا و زمینه های تحقیقاتی آینده

دوره های کاربردی GIS و RS

اصول الگوریتم تکاملیالگوریتم های بهینه سازیالگوریتم های تکاملیبردار گرادیان در بهینه سازیبردار ویژگی در سنجش از دوربهینه سازیبهینه سازی چندهدفه و چندقیدیپایه های ریاضی لازم برای بهینه سازیتصاویر فراطیفی در سنجش از دورتکنیک های انتخاب والدین در بهینه سازیتولید نسل ها و جمعیت ها در سنجش از دورخاتمه کند در سنجش از دورخوشه بندی تصاویر سنجش از دورروش تبدیل ضمنی شایستگیروش تک نقطه ای در بهینه سازیروش دونقطه ای در بهینه سازیروش ماسک تلفیقی در بهینه سازیروش های استاندارد در بهینه سازیروش های بازتولید نمونه ها در بهینه سازیروش های بهینه سازیروش های تلفیق در سنجش از دورروش های دانش پایه در سنجش از دورسعید جوی زادهصریح شایستگی در سنجش از دورکاربرد ماتریس هسین در بهینه سازیکاربردهای بهینه سازی در حل مسائل سنجش از دورکدگذاری باینریکدگذاری پیوسته در بهینه سازیگرادیان نزولی دربهینه سازیمشکلات تابع شایستگی در سنجش از دورمعرفی بهینه سازیمفاهیم بهینه سازیمفاهیم کلی بهینه سازیمفاهیم مختلف کدینگ مسئلهمقادیر تابع شایستگی در سنجش از دورنشر آکادمیکهمگرایی الگوریتم ها در بهینه سازیهمگرایی ناقص در سنجش از دور

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید